Historia szkoły

                         Historia Gimnazjum w Miedznie zaczęła się w 1999 roku, kiedy to Rada Gminy Miedzna wydała Akt Założycielski Uchwałą nr VI/29/99 z dnia 27 lutego 1999r., podpisany przez Wójta Gminy Miedzna.  Obwód Gimnazjum objął zgodnie z Uchwałą teren Gminy Miedzna z miejscowościami: Miedzna, Ugoszcz, Poszewka, Międzyleś, Rostki, Wrzoski, Orzeszówka, Wola Orzeszowska, Żeleźniki, Warchoły, Wrotnów, Zuzułka, Tchórzowa.

Od 18 maja 2012 roku Gimnazjum w Miedznie ma swego Patrona – bł. Jana Pawła II                

 i nosi nazwę Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.

Organem Prowadzącym Szkołę jest Gmina Miedzna, Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach.

Na potrzeby Gimnazjum zaadoptowany został budynek, w którym mieściło się Publiczne Przedszkole oraz GZEAS, a który to w ostatnich latach dzięki przychylności Pana Wójta oraz radnych Gminy Miedzna obecnej i minionej kadencji przeszedł wiele remontów i został doposażony, przez co zmieniły się na lepsze warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli. Proces edukacyjny odbywa się według zatwierdzonego  szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników obowiązujących w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie w roku szk. 2012/2013.  Na przestrzeni 13 lat liczba uczniów Gimnazjum kształtowała się  w przedziale 100 – 150. Obecnie szkoła liczy 106 uczniów uczących się w pięciu oddziałach, pracuje w niej 16 nauczycieli zatrudnionych zgodnie z kwalifikacjami oraz 8 pracowników obsługi i administracji. Uczniowie mają do dyspozycji 7 izb lekcyjnych, w tym 1 salę komputerową, wyposażoną w 19 komputerów dla uczniów  , bibliotekę z Centrum Multimedialnym i nowoczesnym telewizorem oraz halę sportową i kompleks boisk „ORLIK”. Rozwijają swoje umiejętności w organizacjach szkolnych: Samorząd Uczniowski, ,Spółdzielnia Uczniowska, Drużyna Harcerska., Koło Patriotyczne, Koło Matematyczne, Koło Redakcyjne, Koło Przyjaciół Biblioteki, wyjazdy na basen, SKS,  zajęcia biblioterapeutyczne oraz w ramach zajęć artystycznych oraz od 1 września 2011 roku  uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach wyrównujących braki w ramach obowiązku organizacji  przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Chętni uczniowie korzystają z dożywiania w szkolnej stołówce. Uczniowie dojeżdżający oraz oczekujący na zajęcia szkolne objęci są opieką nauczyciela świetlicy szkolnej oraz nauczycieli wspomagających.

Staramy się uczyć nowocześnie ( w miarę możliwości ), ciekawie i skutecznie, czego dowodem mogą być wyniki egzaminów gimnazjalnych naszych uczniów, a ogromną satysfakcją i sukcesem te wyniki egzaminów zewnętrznych, które klasyfikowały niejednokrotnie naszą szkołę w czołówce powiatu. Wysokie lokaty w konkursach powiatowych ( np. matematyczny – I miejsce w powiecie w kategorii Gimnazjów, recytatorski ), rejonowych ( konkurs matematyczny, konkurs recytatorski j, rosyjskiego, pożarniczy, wojewódzkich czy ogólnopolskich ( KANGUR, LWIĄTKO ). Uczniowie Gimnazjum biorą także udział w projektach edukacyjnych organizowanych przez szkołę oraz  placówki oświatowe i kulturalne powiatu.

Od 8 lat  lat uczniowie Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II  w Miedznie otrzymują stypendia naukowe w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. mazowieckiego współfinansowanego ze środków EFS                                            i krajowych środków publicznych ( 2 – 3 uczniów w danym roku ). Wykonują zadania pod kierunkiem nauczycieli – opiekunów stypendystów, których sami sobie wybiorą.

Szkoła wychodzi z różnymi inicjatywami służącymi integracji środowiska lokalnego. Co roku organizowane są z udziałem uczniów naszej szkoły   i harcerzy działającej w szkole Drużyny akademie środowiskowe z okazji Świąt Narodowych, ważnych wydarzeń historycznych czy wieczory poetyckie.

Nie byłoby tych działań gdyby nie ogromne zaangażowanie nauczycieli Gimnazjum. Podejmują oni odpowiednie działania dydaktyczne i wychowawcze, współpracują                  z rodzicami uczniów oraz instytucjami wspomagającymi szkołę. Przygotowując uroczystości szkolne nauczyciele wkładają bardzo dużo inicjatywy, pracy   i czasu prywatnego, angażują jednocześnie młodzież do aktywności, szukania ciekawych pomysłów, współpracy w grupie. Wyzwalają przy tym i ich talenty w wielu dziedzinach. Zachęcają również do udziału w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. W swoich działaniach pamiętają zawsze o prawach dziecka , prawach i obowiązkach ucznia. Za swoją dobrą pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, organizatorską i społeczną wyróżniani zostają Nagrodami Dyrektora, dodatkiem motywacyjnym oraz Medalem KEN. Dodam również, że we wszelkich działaniach wychowawczych i organizatorskich  nauczyciele mogą liczyć zawsze na pomoc wszystkich pracowników szkoły.

W naszej szkole staramy się nie tylko zapewnić dobre warunki do nauki, ale dbamy także                     o wychowanie naszych uczniów w duchu wartości chrześcijańskich. Realizowane przez nas programy nauczania, program wychowawczy, profilaktyczny, a także wszelkie działania  szkoły promują szacunek dla każdego człowieka. Wspólnie z rodzicami oraz pozostałymi pracownikami szkoły uczymy i wychowujemy, pomagamy w rozwoju umysłowym i fizycznym, tworząc przyjazne, sprzyjające temu procesowi warunki. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze te działania są dla nas satysfakcjonujące, ze względu na często nie przewidziane trudności wychowawcze.