Organizacja pracy Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018

                                                                                                               Miedzna, 20 sierpnia 2017r.

Organizacja pracy Gimnazjum

bł. Jana Pawła II w Miedznie     

w roku szkolnym 2017/2018

 

              

               Organizacja pracy Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie w roku szkolnym 2017/2018 zgodna  będzie z  Arkuszem Organizacji Gimnazjum zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedzna Pana Janusza Rutkowskiego z dnia 10 maja 2017 roku. Zmiany, które nastąpiły w przydziale czynności nauczycieli w związku z przejściem na urlop zdrowotny p. Teresy Kornackiej, p. Małgorzaty Jednorałek i p. Agnieszki Turemki zostaną wprowadzone Aneksem Nr 1 do Projektu Organizacyjnego.

W roku szkolnym 2017/2018 w Gimnazjum w Miedznie będzie uczyło się 64 uczniów                  w   3 oddziałach klasowych: 1 klasa druga ( 27 ), 2 klasy trzecie ( 37).  Są to uczniowie                  z Miedzny (16) oraz uczniowie dojeżdżający: z Żeleźnik ( 11 ),  Poszewki  ( 4 ), Tchórzowej ( 2 ), Warchoł ( 1 ),  Rostek  ( 3 ),  Ugoszczy  ( 5 ), Międzylesia                           ( 5 ),Wrotnowa ( 9 ), Woli Orzeszowskiej ( 6 ), Orzeszówki ( 1 ) i Wrzosek  ( 3 ). Razem uczniów dojeżdżających jest 50;  Kierunek Zuzułka – 18, Kierunek Rostki – 22. Kierunek Orzeszówka, Wrzoski, Wola Orzeszowska – 10 uczniów.

W bieżącym roku szkolnym:

 

 1. Praca w szkole odbywać się będzie w trybie jednozmianowym od godz. 8.00 do                    14.30. Opieka świetlicy do godz. 15.35 Już od dwóch lat jedna przerwa śródlekcyjna jest przerwą śniadaniową, podczas której uczniowie pod opieką nauczycieli mogą zjeść drugie śniadanie w klasie.
 2. Zatrudnionych będzie zgodnie z kwalifikacjami 15 nauczycieli, w tym 3  w pełnym wymiarze czasu pracy Gimnazjum, 4 nauczycieli uzupełnia etat                          w Szkole Podstawowej w Miedznie, 1 nauczyciel uzupełnia etat w Przedszkolu                 w Miedznie, 5 nauczycieli pracuje  na niepełnym etacie od 12/18 do 14/18.   Oprócz nauczycieli – przedmiotowców w Gimnazjum pracuje nauczyciel – bibliotekarz i opiekun Centrum Multimedialnego oraz pedagog szkolny, który pełni również funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkoły oraz realizuje pensum dydaktyczne łącznie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Korzystamy również w miarę potrzeb z konsultacji logopedy zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Miedznie.

Nauczyciele w podziale na stopnie awansu zawodowego;

 1. a) kontraktowych – 2
 2. c) dyplomowanych – 13
 1. W Gimnazjum zatrudniony będzie 1 pracownik administracji  – sekretarka szkolna oraz 7 pracowników  obsługi: administrator sieci komputerowej, 2 kucharki, intendentka, 2 woźne, 1 palacz ( w okresie grzewczym ).
 2. Proces edukacyjny odbywać się będzie według zatwierdzonego  szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników obowiązujących w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie w roku szk. 2017/2018.
 • obowiązkowe dwa języki obce; podział na grupy wg. znajomości zaawansowania danego języka ( test na starcie i przydział do odpowiednich grup, decydują nauczyciele uczący )
 • zajęcia artystyczne ( śpiew, taniec, gra na instrumentach, zajęcia plastyczne )
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • zajęcia techniczne
 • na lekcjach informatyki ilość stanowisk komputerowych dopasowana do ilości uczniów; czyli każdy uczeń pracuje samodzielnie przy komputerze
 • zajęcia wych. fiz. mogą być realizowane: 2 godz. w systemie klasowym ,                   2 godz. w systemie fakultatywnym. W bieżącym roku szk. zostaniemy przy systemie klasowym. ( jedna hala -dwie szkoły, dojazdy ).
 • projekt gimnazjalny
 1. Uczniowie klasy II i III otrzymają w bieżącym roku szkolnym bezpłatne podręczniki                     i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji MEN.
 2. Uczniowie mają do dyspozycji 7 izb lekcyjnych, w tym trzy wyposażone w tablice interaktywne,  1 salę komputerową, wyposażoną w 19 komputerów (10 dostępnych) dla uczniów, bibliotekę z Centrum Multimedialnym ( sprawny tylko jeden komputer )i nowoczesnym telewizorem oraz halę sportową i kompleks boisk ORLIK.                                 W  bieżącym roku szkolnym w budynku Gimnazjum będą uczyli się uczniowie Szkoły Podstawowej – klasa VI i VII.
 3. Uczniowie Gimnazjum będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w organizacjach szkolnych: Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, Drużyna Harcerska, Wolontariat,  udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.
 4. Uczniowie Gimnazjum będą uczestniczyli w zajęciach wyrównujących braki                         w nauce w ramach obowiązku organizacji  przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Brak jest godzin na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów                   ( koła zainteresowań ).
 5. Chętni uczniowie będą korzystać z dożywiania w szkolnej stołówce.
 6. Uczniowie dojeżdżający oraz oczekujący na zajęcia szkolne objęci będą opieką nauczycieli świetlicy.

           Realizować będziemy również projekty edukacyjne:

 • Trzymaj formę” – edukacja prozdrowotna ( kolejna edycja XI – SANEPID )
 • Regionalny Program Stypedialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. mazowieckiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych ( XI edycja ). Nazwiska stypendystów pojawią się dopiero pod koniec września.
 • Wolontariat w szkole – organizacja wolontariatu we współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • Narodowy Program Czytelnictwa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Krajowych Środków Publicznych

 

            Budynek Gimnazjum w Miedznie i teren przyszkolny jest monitorowany w ramach systemu monitoringu wizyjnego  – 12 kamer wew. i 4 kamery zew. oraz nadzorowany przez Firmę KONSALNET.

 

 

       W okresie wakacyjnym dzięki przychylności Pana Wójta i pracowników Urzędu Gminy, wykonano następujące prace modernizacyjne:

 

 

 1. Odnowienie sal lekcyjnych: 4,6,8
 2. Ułożenie kostki przed wejściem do budynku
 3. Wymiana oświetlenia oraz verticali w sali nr 6

 

Szkoła jest gotowa do rozpoczęcia nauki i pracy w roku szkolnym 2017/2018.

 

       Na remont czeka parter i II piętro.