PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ GIMNAZJUM IM. BŁ.JANA PAWŁA II W MIEDZNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Klasa I

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ
GIMNAZJUM IM. BŁ.JANA PAWŁA II W MIEDZNIE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Klasa I
WSTĘP
Opracowany plan jest integralną częścią programu wychowawczo – profilaktycznego.

Powstał w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych, zwłaszcza na podstawie analizy sytuacji wychowawczej za rok 2014/2015, przy użyciu następujących narzędzi:

 • Rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami
 • Rozmowy indywidualne nauczycieli z uczniami
 • Obserwacje zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, świetlicy.

Uwzględnia też priorytety MEN na obecny rok szkolny.

W roku szkolnym 2015/2016 w szczególności podejmujemy pracę w klasie I nad:

 • Poczuciem bezpieczeństwa i przynależności do społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej i narodowej
 • Promowaniem wartości nauki, a szczególnie czytelnictwa
 • Profilaktyką przemocy i zachowań ryzykownych
 • Wychowaniem prospołecznym oraz braniem odpowiedzialności za swoje czyny
 • Kulturą osobistą
 • Propagowaniem zdrowego trybu życia, szczególnie odpowiedniego sposobu odżywiania
 • Wspomaganiem rodziców i nauczycieli w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych

I Poczucie bezpieczeństwa i przynależności do zespołu klasowego, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
 1. 1. Jesteśmy współgospodarzami klasy i szkoły, tworzymy tradycję gimnazjum
 2. 2. Znamy dokumenty szkoły i respektujemy zapisy w nich zawarte
 3. 3. Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej w aspekcie klasy, szkoły, regionu i kraju

Organizowanie konkursów czytania w ramach tworzenia tradycji Gimnazjum

 • Wybory do samorządu klasy I i udział w kampanii wyborczej do samorządu szkolnego
 • Integrowanie zespołu klasowego przez organizowanie wspólnych wyjść wycieczek, ognisk, zaangażowanie w konkurs szczęśliwy numerek, dni bez pytania
 • Wypracowanie tradycji klasowych : andrzejki, mikołajki, walentynki, pasowanie na gimnazjalistę i in.
 • Opieka nad pracowniami j. angielskiego i chemiczną
 • Udział w ogólnoszkolnych konkursach organizowanych przez SU
 • Zdobywanie wiedzy o patronie szkoły, dbanie o kącik papieski, nauka hymnu szkoły
 • Poznanie ważnych dokumentów szkolnych : Statut Szkoły, WZO, PSO, planów pracy wychowawców, planu profilaktyczno – wychowawczego
 • Rozumienie znaczenia praw i obowiązków  ucznia
 • Zapoznanie z Prawami Dziecka – analiza praw i obowiązków ucznia
 • Egzekwowanie zmiany obuwia oraz noszenia stroju w odpowiednim kolorze
 • Realizowanie tej tematyki na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, godziny wychowawczej
 • Organizacja i udział w akademiach z okazji świąt narodowych
 • Udział w konkursach o regionie ,patronie szkoły
 • Wyrabianie szacunku dla symboli narodowych poprzez odpowiedni strój i zachowanie
 • Znajomość najbliższej okolicy, poznawanie regionu
 • Redagowanie gazetek ściennych, albumów w ramach projektów edukacyjnych
 • Dbałość o gazetki ścienne w pracowniach kl. I
 • Warsztaty emisji głosu
Wychowawca

opiekun SU

wychowawca

samorząd klasowy SU

nauczyciel muzyki

wychowawca

nauczyciele

wychowawca

pedagog

nauczyciele

panie woźne

n-le historii, WOS-u
organizatorzy

wychowawca
nauczyciele

wychowawca

IX

praca ciągła

IX
IX

Praca ciągła

IX

praca ciągła

 

praca według kalendarza uroczystości

 1. Promowanie wartości nauki, a szczególnie czytelnictwa.

 

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
– Profilaktyka niepowodzeń szkolnych

– Zachęcanie uczniów do korzystania z zajęć wyrównawczych i rozwijających

– Uatrakcyjnienie tych zajęć

– Rozbudzanie aktywności poznawczej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia

Rozwijanie potencjału uczniów zdolnych

– Przeprowadzenie testów określających poziom edukacyjny uczniów klas pierwszych

– Zachęcanie uczniów z trudnościami w nauce do korzystania z zajęć wyrównawczych

– Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów posiadających opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej, dostosowanie wymagań

– Otoczenie opieką uczniów z niepowodzeniami szkolnymi

– Przeciwdziałanie wagarom uczniów poprzez stałą kontrolę obecności, stały kontakt z rodzicami, natychmiastowa reakcja wychowawcy

– Wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych
– Udział w konkursach szkolnych np. ortograficznym, recytatorskim
Stworzenie bogatszej oferty zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciele przedmiotów
pedagogiczne

wychowawca

nauczyciele

nauczyciele

rodzice

wychowawca

wszyscy nauczyciele

wychowawca

n-le odpowiedzialni

za konkursy

wszyscy nauczyciele

IX
IX

praca ciągła

X

praca ciągła

 

 

 • PROFILAKTYKA PRZEMOCY I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

 

 

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Przeciwdziałanie agresji , przemocy fizycznej i psychicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop dopalaczom – problem  zażywania ich przez dzieci i młodzież

 

 

 

 

 

 

 

 

kształtowanie postaw młodzieży dotyczących środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu

 

 

 

Uczenie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach

– Diagnoza społeczności szkolnej  – ankieta badająca poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów klasy I oraz występujących w szkole niepożądanych zjawisk zagrażających bezpieczeństwu uczniów

– filmy edukacyjne

– pogadanki

– lekcje wychowawcze poświęcone agresji i przemocy, cyberprzemocy

– kurs dla uczniów kl I www.chronimydzieci.pl

– spotkanie z policjantem – prelekcja na temat – odpowiedzialność karnej nieletnich

 

 

 

– Podpisywanie kontraktów w celu przezwyciężania trudności.

konkurs: WIEM JAK NALEŻY SIĘ ZACHOWAĆ

o tematyce zachowań ryzykownych

 

– Impreza szkolna Jestem wolny

 

 

Zajęcia na godzinach wychowawczych poświęcone przyczynom i skutkom zażywania dopalaczy, spotkanie

z rodzicami

– przypomnienie procedur postępowania w przypadku wystąpienia tego zjawiska

– upowszechnianie materiałów informacyjnych np. Plakatów, ulotek poświęconych profilaktyce dopalaczy oraz innych środków psychotropowych.

 

 

 

–  spotkanie ze specjalistą ds. uzależnień od alkoholu

– filmy edukacyjne

– czy umiesz powiedzieć NIE – zajęcia psychoedukacyjne na temat sztuki odmawiania w sposób asertywny, łamanie stereotypów dotyczących uzależnień

 

 

 

 

 

– filmy edukacyjne

– trening interpersonalny dla uczniów podwyższonego ryzyka

 

– lekcje wychowawcze poświęcone tolerancji, radzeniu sobie z wysokim poziomem stresu, empatii. Umiejętność przyjmowania krytyki

– zabawy, gry uczące współpracy

 

 

Realizacja projektu B&N

Realizacja projektu Chronimy Dzieci w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Pedagog

 

 

 

 

wychowawca

 

 

 

wychowawca

 

nauczyciele

 

według kalendarza

uroczystości

 

 

wychowawca

pedagog

 

 

wychowawca

 

pedagog

 

 

 

 

 

 

wychowawca

nauczyciele świetlicy

pedagog

IX

 

 

praca ciągła

 

praca ciągła

 

 

 

 

cały rok

 

do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praca ciągła

 

 

 

 

 

 

 1. WYCHOWANIE PROSPOŁECZNE ORAZ BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNE CZYNY

 

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Pogłębianie wiedzy o sobie

– uświadamianie własnych dążeń, poczucia własnej wartości

– rozwijanie odpowiedzialności za siebie

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych i zainteresowań

 

 

 

Kształtowanie stosunków interpersonalnych opartych na tolerancji i poszanowaniu drugiego człowieka

 

 

Niesienie pomocy innym

– lekcje wychowawcze w kręgu

– zajęcia z pedagogiem szkolnym

– prowadzenie treningów interpersonalnych przez pedagoga szkolnego

– kształtowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez poznawanie swoich mocnych stron, docenianie własnych sukcesów

– promowanie sukcesów młodzieży

– zachęcanie do wzięcia udziału w kampanii wyborczej do samorządu szkolnego

– działalność w organizacjach szkolnych i kołach zainteresowań

 

– spotkanie z policjantem j.w.

– lekcje wychowawcze z wykorzystaniem metod aktywizujących grupę

 

– pasowanie na gimnazjalistę

– kultura w kontaktach uczeń – nauczyciel

– zasady kulturalnego korzystania z telefonu komórkowego

– współpraca z instytucjami na terenie Gminy

– organizowanie uroczystości, w takich warunkach lokalowych, aby mogli w nich uczestniczyć uczniowie z niepełnosprawnością ruchową

 

– uaktywnienie sekcji wolontariatu przy SU

– organizowanie pomocy koleżeńskiej

– akcje charytatywne np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wychowawca

pedagog

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

 

 

 

samorząd szkolny/ wychowawca

 

wychowawca

 

 

 

 

 

opiekun samorządu

wychowawca

drużyna harcerska

Według planów pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

praca ciągła

 

 

 

 

 1. KULTURA OSOBISTA

 

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
– Wpajanie ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania 

 

– zrozumienie i odróżnianie pojęć: idol a autorytet

 

– kształtowanie postaw tolerancji wobec otoczenia, kolegów, inności

 

– okazywanie szacunku dorosłym i kolegom

 

– stosowanie na co dzień zwrotów grzecznościowych

 

– szanowanie  pracy cudzej  i swojej

 

 

 

 

 

– gazetka ścienna lub artykuły w gazetce szkolnej

– wpajanie wychowankom  konieczności uczczenia ważnych momentów w życiu strojem galowym

 

– przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności- okazywanie braku akceptacji takim zachowaniom.

 

– nauka autorefleksji na temat różnych postaw             -oglądanie i dyskusja na temat filmów edukacyjnych

– wzajemne poszanowanie inności

– propagowanie zasad dobrego wychowania poprzez gazetki ścienne w klasie

– Udział w sposób odpowiedni w spektaklach i koncertach wychowawczo profilaktycznych

 

 

 

 

 

Opiekun gazetki szkolnej

 

 

wychowawca

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

samorząd klasowy

 

 

wychowawca

 

 

 

 

Praca ciągła

 

VI . PROPAGOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, SZCZEGÓLNIE ODPOWIEDNIEGO SPOSOBU ODŻYWIANIA

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Promocja zdrowego              i aktywnego stylu życia

 

 

 

 

– prowadzenie sportowego stylu życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kształtowanie właściwych nawyków

higieniczno – zdrowotnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabywanie ekologicznych nawyków

 – Udział uczniów w biegach,  zawodach sportowych

-zwiększenie udziału uczniów w  pozalekcyjnych  zajęciach sportowo- rekreacyjnych,

– wyjazdy na basen

-organizacja i udział uczniów w  wycieczkach turystyczno – krajoznawczych zwłaszcza rowerowych, pieszych

 

 

– organizacja i czynny udział w Dniu Sportu,

– kontynuacja programu Trzymaj formę

-propagowanie wartości sportowego stylu życia na godzinach wychowawczych, lekcjach biologii, , katechezie

 

 – zaproponowanie uczniom tematyki sportowej w ramach projektu edukacyjnego

 

– Rajd rowerowy

– lekcje wychowawcze poświęcone zdrowemu odżywianiu

 

 

–        spotkanie z dietetykiem- odżywianie, a zachowanie:

SPOSÓB ODŻYWIANIA A STYL NAUKI                        I AKTYWNOŚCI ORAZ ZACHOWANIA

 

konkurs międzyklasowy w ramach Dnia sportu i Trzymaj formę

 

–        sprzedaż w sklepiku szkolnym tzw. zdrowej żywności ( suszone owoce, soki, owoce świeże itp.).

–         – Pogadanki na lekcjach wychowawczych

–         – Treści realizowane na lekcjach biologii, WDŻ

–        – artykuły w gazetce szkolnej na temat zasad higieny

 

 

 

 

–        – zbiórka surowców wtórnych ( zakrętki, puszki, baterie, butelki PET) – AKCJE JEDNORAZOWE

–        – gaszenie światła po wyjściu z sali lekcyjnej

–        –  udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych np. Sprzątanie świata

–        – ankieta badająca świadomość ekologiczną uczniów

–        Konkursy o tematyce ekologicznej, związane ze zdrowym stylem życia.

 

Nauczyciel wych.fiz.

 

 

 

Wychowawca

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel wych.fiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun spółdzielni uczniowskiej

Według terminarza zawodów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praca ciągła

 

 

 • Wspomaganiem rodziców i nauczycieli w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych

 

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec systemu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

 

 

 

 

Zapoznanie rodziców z aktualną dokumentacją obowiązującą w szkole

 

 

 

 

 

Psychoedukacja – doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców

 

 

 

 

 

Umożliwienie rodzicom aktywnej działalności i współdecydowania o życiu szkoły

 

– rozmowy i konsultacje indywidualne, dyskusje podczas wywiadówek klasowych

– anonimowe sondaże ankietowe

– bieżąca współpraca z Radą Rodziców

– wspieranie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów z dziećmi

 

 

 

– zapoznanie ze statutem szkoły, podstawowymi regulaminami oraz szkolnym programem wychowawczo – profilaktycznym

– udostępnienie statutu i regulaminów przez szkolną bibliotekę

 

 

 

 

 

 

szkolenie Dopalacze kradną życie – przyczyny i skutki zażywania

– udostępnienie literatury z zakresu problematyki dorastaniu

– zwiększenie zainteresowania rodziców spotkaniami ze specjalistami organizowanymi przez szkołę

– szkolenie Odpowiedzialność prawna nieletnich – spotkanie z kuratorem – skutki braku dozoru rodziców, w jaki sposób można otrzymać nadzór kuratora, na czym polega

– zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły

– opiniowanie dokumentacji szkoły

– podziękowania w formie listów, dyplomów

Wychowawca

 

Pedagog

 

Dyrektor

 

 

 

 

wychowawca

 

bibliotekarz

wychowawca

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

bibliotekarz

 

 

 

 

Dyrektor

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

praca roczna

 

 

Podpisy zespołu :

 

1…………………………………

2…………………………………

3…………………………………

4…………………………………