PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ GIMNAZJUM IM. BŁ.JANA PAWŁA II W MIEDZNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Klasa III

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ

GIMNAZJUM IM. BŁ.JANA PAWŁA II W MIEDZNIE

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Klasa III

WSTĘP

Opracowany plan jest integralną częścią programu wychowawczo – profilaktycznego.

Powstał w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych, zwłaszcza na podstawie analizy sytuacji wychowawczej za rok 2014/2015, przy użyciu następujących narzędzi:
– Rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami
– Rozmowy indywidualne nauczycieli z uczniami
– Obserwacje zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, świetlicy.
Uwzględnia też priorytety MEN na obecny rok szkolny.

W roku szkolnym 2015/2016 w szczególności podejmujemy pracę w klasie I nad :

– Poczuciem bezpieczeństwa i przynależności do społeczności klasowej, szkolnej, lokalnej i narodowej

– Promowaniem wartości nauki, a szczególnie czytelnictwa

– Profilaktyką przemocy i zachowań ryzykownych

– Wychowaniem prospołecznym oraz braniem odpowiedzialności za swoje czyny, w tym kształtowanie prawidłowych postaw życiowych

– Kulturą osobistą

– Propagowaniem zdrowego trybu życia, szczególnie odpowiedniego sposobu odżywiania
– Wspomaganiem rodziców i nauczycieli w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych

I Poczucie bezpieczeństwa i przynależności do zespołu klasowego, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
1. Jesteśmy współgospodarzami klasy i szkoły, tworzymy tradycję gimnazjum

2. Znamy dokumenty szkoły i respektujemy zapisy w nich zawarte

3. Kształtowanie postawy patriotycznej
i obywatelskiej w aspekcie klasy, szkoły, regionu i kraju

Organizowanie konkursów czytania
w ramach tworzenia tradycji Gimnazjum – Wybory do samorządu klasy III i udział w kampanii wyborczej do samorządu szkolnego
– Integrowanie zespołu klasowego przez organizowanie wspólnych wyjść wycieczek, ognisk, zaangażowanie w konkurs szczęśliwy numerek, dni bez pytania
-Kontynuowanie tradycji klasowych i szkolnych : andrzejki, mikołajki, walentynki, bal pożegnalny
– Opieka nad pracowniami
– Udział w ogólnoszkolnych konkursach organizowanych przez SU
– Poszerzanie wiedzy o patronie szkoły, dbanie o kącik papieski, nauka hymnu szkoły
Reprezentowanie szkoły na uroczystościach, spotkaniach

– Przypomnienie ważnych dokumentów szkolnych : Statut Szkoły, WZO, PSO, planów pracy wychowawców, planu profilaktyczno – wychowawczego
– Przypomnienie praw i obowiązków ucznia
– Przypomnienie Praw Dziecka – analiza praw i obowiązków
ucznia
– Egzekwowanie zmiany obuwia oraz noszenia stroju w odpowiednim kolorze

– Realizowanie tej tematyki na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, godziny wychowawczej
– Organizacja i udział w akademiach z okazji świąt narodowych
– Udział w konkursach o regionie ,patronie szkoły
– Wyrabianie szacunku dla symboli narodowych poprzez odpowiedni strój i zachowanie
– Znajomość najbliższej okolicy, poznawanie regionu
– Redagowanie gazetek ściennych, albumów w ramach projektów edukacyjnych
– Dbałość o gazetki ścienne w pracowniach kl. III

Warsztaty emisji głosu

Wychowawca
opiekun SU

wychowawca
samorząd klasowy

SU

nauczyciel muzyki

wychowawca
nauczyciele

wychowawca
pedagog
nauczyciele
panie woźne

n-le historii, WOS-u

organizatorzy

wychowawca

nauczyciele

wychowawca IX

praca ciągła

IX

IX

Praca ciągła
IX

praca ciągła

praca według kalendarza uroczystości

II. Promowanie wartości nauki, a szczególnie czytelnictwa.

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
– Profilaktyka niepowodzeń szkolnych

– Zachęcanie uczniów do korzystania z zajęć wyrównawczych i rozwijających

– Uatrakcyjnienie tych zajęć
– Rozbudzanie aktywności poznawczej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia
Rozwijanie potencjału uczniów zdolnych

Stworzenie podstaw świadomego wyboru kierunku kształcenia
i drogi zawodowej – Przeprowadzenie testów próbnych umożliwiających uczniom sprawdzenie swojej wiedzy przed włóaściwym egzaminem
– ankietowanie diagnozujące predyspozycje i możliwościuczniów
– dostosowanie metod i form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego do występujących dysfunkcji u uczniów

– Zachęcanie uczniów z trudnościami w nauce do korzystania z zajęć wyrównawczych
– Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów posiadających opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej, dostosowanie wymagań

– Otoczenie opieką uczniów z niepowodzeniami szkolnymi
– Przeciwdziałanie wagarom uczniów poprzez stałą kontrolę obecności, stały kontakt z rodzicami, natychmiastowa reakcja wychowawcy
– Wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych

– Udział w konkursach szkolnych np. ortograficznym, recytatorskim

Stworzenie bogatszej oferty zajęć pozalekcyjnych
Uświadamianie uczniów o zależności między wyborem szkoły, profilu, a wynikami egzaminu oraz ocen na świadectwie, w tym z zachowania. Nauczyciele przedmiotów

pedagogiczne

wychowawca
nauczyciele

nauczyciele
rodzice

wychowawca
wszyscy nauczyciele

wychowawca
n-le odpowiedzialni
za konkursy

wszyscy nauczyciele IX

IX

praca ciągła

X

praca ciągła

III. PROFILAKTYKA PRZEMOCY I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Przeciwdziałanie agresji , przemocy fizycznej i psychicznej

Stop dopalaczom – problem zażywania ich przez dzieci i młodzież

kształtowanie postaw młodzieży dotyczących środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu

Uczenie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach – Diagnoza społeczności szkolnej – ankieta badająca poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów klasy III oraz występujących w szkole niepożądanych zjawisk zagrażających bezpieczeństwu uczniów
– filmy edukacyjne
– pogadanki
– lekcje wychowawcze poświęcone agresji i przemocy, cyberprzemocy
– kurs dla uczniów kl I www.chronimydzieci.pl
– spotkanie z policjantem – prelekcja na temat – odpowiedzialność karnej nieletnich

– Podpisywanie kontraktów w celu przezwyciężania trudności.
konkurs: WIEM JAK NALEŻY SIĘ ZACHOWAĆ
o tematyce zachowań ryzykownych

– Impreza szkolna Jestem wolny

Zajęcia na godzinach wychowawczych poświęcone przyczynom i skutkom zażywania dopalaczy, spotkanie
z rodzicami
– przypomnienie procedur postępowania w przypadku wystąpienia tego zjawiska
– upowszechnianie materiałów informacyjnych np. Plakatów, ulotek poświęconych profilaktyce dopalaczy oraz innych środków psychotropowych.

– Informowanie o społecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień, zwalczanie mitów na temat zachowań ryzykownych
– spotkanie ze specjalistą ds. uzależnień od alkoholu
– filmy edukacyjne
– czy umiesz powiedzieć NIE – zajęcia psychoedukacyjne na temat sztuki odmawiania w sposób asertywny, łamanie stereotypów dotyczących uzależnień

– filmy edukacyjne
– trening interpersonalny dla uczniów podwyższonego ryzyka

– lekcje wychowawcze poświęcone tolerancji, radzeniu sobie z wysokim poziomem stresu, empatii. Umiejętność przyjmowania krytyki
– zabawy, gry uczące współpracy

Realizacja projektu B&N
Realizacja projektu Chronimy Dzieci w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Pedagog

wychowawca

wychowawca

nauczyciele

według kalendarza
uroczystości

wychowawca
pedagog

wychowawca

pedagog

wychowawca
nauczyciele świetlicy
pedagog IX

praca ciągła

praca ciągła

cały rok

do uzgodnienia

XI

praca ciągła

IV. WYCHOWANIE PROSPOŁECZNE ORAZ BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNE CZYNY
Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Pogłębianie wiedzy o sobie
– uświadamianie własnych dążeń, poczucia własnej wartości
– rozwijanie odpowiedzialności za siebie
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych i zainteresowań

Kształtowanie stosunków interpersonalnych opartych na tolerancji i poszanowaniu drugiego człowieka

Niesienie pomocy innym – lekcje wychowawcze w kręgu
– zajęcia z pedagogiem szkolnym
– prowadzenie treningów interpersonalnych przez pedagoga szkolnego
– kształtowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez poznawanie swoich mocnych stron, docenianie własnych sukcesów
– promowanie sukcesów młodzieży
– zachęcanie do wzięcia udziału w kampanii wyborczej do samorządu szkolnego
– działalność w organizacjach szkolnych i kołach zainteresowań

– spotkanie z policjantem : Nieletni wobec prawa
– lekcje wychowawcze z wykorzystaniem metod aktywizujących grupę


– kultura w kontaktach uczeń – nauczyciel
– zasady kulturalnego korzystania z telefonu komórkowego
– współpraca z instytucjami na terenie Gminy
– organizowanie uroczystości, w takich warunkach lokalowych, aby mogli w nich uczestniczyć uczniowie z niepełnosprawnością ruchową

– uaktywnienie sekcji wolontariatu przy SU
– organizowanie pomocy koleżeńskiej
– akcje charytatywne np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Wychowawca
pedagog

nauczyciele

pedagog

samorząd szkolny/ wychowawca

wychowawca

opiekun samorządu
wychowawca
drużyna harcerska Według planów pracy

X

praca ciągła

KULTURA OSOBISTA

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi

– Wpajanie ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania

– zrozumienie i odróżnianie pojęć: idol a autorytet

– kształtowanie postaw tolerancji wobec otoczenia, kolegów, inności

– okazywanie szacunku dorosłym i kolegom

– stosowanie na co dzień zwrotów grzecznościowych

– szanowanie pracy cudzej i swojej

– gazetka ścienna lub artykuły w gazetce szkolnej
– wpajanie wychowankom konieczności uczczenia ważnych momentów w życiu strojem galowym

– przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności- okazywanie braku akceptacji takim zachowaniom.

nauka autorefleksji na temat różnych postawoglądanie i dyskusja na temat filmów edukacyjnych
– wzajemne poszanowanie inności
propagowanie zasad dobrego wychowania poprzez gazetki ścienne w klasie
Udział w sposób odpowiedni w spektaklach i koncertach wychowawczo profilaktycznych

Opiekun gazetki szkolnej

wychowawca

pedagog szkolny

samorząd klasowy

wychowawca

Praca ciągła

VI . PROPAGOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, SZCZEGÓLNIE ODPOWIEDNIEGO SPOSOBU ODŻYWIANIA
Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia

– prowadzenie sportowego stylu życia

kształtowanie właściwych nawyków
higieniczno – zdrowotnych

Nabywanie ekologicznych nawyków – Udział uczniów w biegach, zawodach sportowych
-zwiększenie udziału uczniów w pozalekcyjnych zajęciach sportowo- rekreacyjnych,
– wyjazdy na basen
-organizacja i udział uczniów w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych zwłaszcza rowerowych, pieszych

– organizacja i czynny udział w Dniu Sportu,
– kontynuacja programu Trzymaj formę
-propagowanie wartości sportowego stylu życia na godzinach wychowawczych, lekcjach biologii, , katechezie

– zaproponowanie uczniom tematyki sportowej w ramach projektu edukacyjnego

– Rajd rowerowy
– lekcje wychowawcze poświęcone zdrowemu odżywianiu
– zdrowie i predyspozycje, a dalsze kształcenie; wybór szkoły i odpowiedniego zawodu.

– spotkanie z dietetykiem- odżywianie, a zachowanie:
SPOSÓB ODŻYWIANIA A STYL NAUKI I AKTYWNOŚCI ORAZ ZACHOWANIA

konkurs międzyklasowy w ramach Dnia sportu i Trzymaj formę

– sprzedaż w sklepiku szkolnym tzw. zdrowej żywności ( suszone owoce, soki, owoce świeże itp.).
– – Pogadanki na lekcjach wychowawczych
– – Treści realizowane na lekcjach biologii, WDŻ
– – artykuły w gazetce szkolnej na temat zasad higieny

– – zbiórka surowców wtórnych ( zakrętki, puszki, baterie, butelki PET) – AKCJE JEDNORAZOWE
– – gaszenie światła po wyjściu z sali lekcyjnej
– – udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych np. Sprzątanie świata
– – ankieta badająca świadomość ekologiczną uczniów
– Konkursy o tematyce ekologicznej, związane ze zdrowym stylem życia.
Nauczyciel wych.fiz.

Wychowawca

Nauczyciel wych.fiz.

Opiekun spółdzielni uczniowskiej Według terminarza zawodów sportowych

praca ciągła

VII. Wspomaganiem rodziców i nauczycieli w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych

Zadanie Sposoby i formy realizacji Odpowiedzialni Termin Uwagi
Monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec systemu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

Zapoznanie rodziców z aktualną dokumentacją obowiązującą w szkole

Psychoedukacja – doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców

Umożliwienie rodzicom aktywnej działalności i współdecydowania o życiu szkoły
– rozmowy i konsultacje indywidualne, dyskusje podczas wywiadówek klasowych
– anonimowe sondaże ankietowe
– bieżąca współpraca z Radą Rodziców
– wspieranie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów z dziećmi

– zapoznanie ze statutem szkoły, podstawowymi regulaminami oraz szkolnym programem wychowawczo – profilaktycznym
– udostępnienie statutu i regulaminów przez szkolną bibliotekę

– szkolenie Dopalacze- przyczyny i skutki zażywania
– udostępnienie literatury z zakresu problematyki dorastaniu
– zwiększenie zainteresowania rodziców spotkaniami ze specjalistami organizowanymi przez szkołę
– szkolenie Odpowiedzialność prawna nieletnich – spotkanie z kuratorem – skutki braku dozoru rodziców, w jaki sposób można otrzymać nadzór kuratora, na czym polega
– zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły
– opiniowanie dokumentacji szkoły
– podziękowania w formie listów, dyplomów Wychowawca

Pedagog

Dyrektor

wychowawca

bibliotekarz
wychowawca

pedagog
bibliotekarz

Dyrektor
wychowawcy

IX

IX

IX

praca roczna

Podpisy zespołu :

1…………………………………
2…………………………………
3…………………………………
4…………………………………