Prawa i obowiązki ucznia

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA GIMNAZJUM im. BŁ. JANA PAWŁA II w MIEDZNIE

Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
poszanowanie godności osobistej,

c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie
z odrębnymi przepisami,

d) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie
kształcenia i wychowania,

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności
dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i
religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

f) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych,

g) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na
podstawie znanych kryteriów,

h) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

i) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

j) korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń
szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki,

k) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową
oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

l)udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych,
rozrywkowych sportowych na terenie gimnazjum,
ł) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie
przerw świątecznych i ferii.

Uczeń ma obowiązek:

a) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności,
b) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
b) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
c) usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach
obowiązkowych,
d) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych
pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców,
e) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
f) dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców
oraz swoje własne,
g) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad
higieny,
h) dbać o ład i porządek oraz mienie szkoły,
i) naprawić wyrządzone przez siebie szkody na terenie
szkoły,
j) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i
innych środków odurzających,
k) godnie reprezentować szkołę,

1. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, telefony w czasie w/w zajęć pozostają wyłączone.
2. W razie nie przestrzegania w/w przepisu:
a. uczeń przekazuje urządzenia nauczycielowi,
który następnie przekazuje je dyrektorowi szkoły.
b. urządzenia pozostają w depozycie u dyrektora
szkoły jedną dobę, a następnie o jego odbiorze
decyduje rodzic ucznia.

W szkole stosuje się następujący system kar i nagród

1. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują
następujące nagrody i wyróżnienia:
a) Pochwała Wychowawcy Klasy (3 pochwały od nauczycieli)
b) Pochwała Dyrektora Szkoły (3 pochwały wychowawcy)
c) List Pochwalny do Rodziców ucznia (2 pochwały dyrektora)
d) nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego
e) Nagroda Wójta Gminy Miedzna za najwyższy wynik
z egzaminu gimnazjalnego.
f) Nagroda Dyrektora za najwyższą średnią na Świadectwie
Ukończenia Gimnazjum
g) List Gratulacyjny do Rodziców za trzyletnią promocję
z wyróżnieniem.

2. Nagrodę uczeń może otrzymać na wniosek:
a) wychowawcy klasy
b) samorządu klasowego lub szkolnego
c) rady pedagogicznej
d) dyrektora szkoły

3. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia ustala się
następujące kary:
a) Nagana Wychowawcy Klasy (3 uwagi od nauczycieli)
b) Nagana Dyrektora Szkoły (3 nagany wychowawcy)
c) rozmowa wychowawcza wychowawcy, pedagoga lub dyrektora z rodzicami ucznia
d) przeniesienie do równoległej klasy

4. Uczeń ma prawo odwołania się od zastosowanej kary do
rady pedagogicznej osobiście, przez samorząd uczniowski
lub radę rodziców.

5. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.