Regulamin ustalania oceny z zachowania

Regulamin ustalania oceny z zachowania
w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 roku, Poz. 843)

1. Zachowanie ucznia oceniane jest razem z klasyfikacyjnym ocenianiem z zajęć
edukacyjnych .
2. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3. Wychowawca klasy informuje uczniów, na początku każdego roku szkolnego, a rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym w danym roku szkolnym spotkaniu, o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z regulaminami obowiązującymi w szkole;
3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
4) dbałość o honor i tradycje szkoły;
5) dbałość o piękno mowy ojczystej;
6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
8) okazywanie szacunku innym osobom.

Rozdział II. Ocenianie zachowania
§1
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
1) wzorowe – wz.
2) bardzo dobre – bdb.
3) dobre – db.
4) poprawne – pop.
5) nieodpowiednie – ndp.
6) naganne – ng.
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5. Ocena z zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
7. Wychowawca ma obowiązek poinformowania ucznia o proponowanej ocenie z
zachowania na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
2) w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest oceną ostateczną.
12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
b) termin posiedzenia komisji
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13.Ustalona ocena zachowania ucznia wyraża opinię o:
1) wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych:
– stopień pilności,
– systematyczność w nauce,
– sumienność i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków szkolnych, w tym obowiązkowe uczestniczenie w zajęciach, punktualność,
– spełnianie oczekiwań szkoły poprzez realizowanie zadań dotyczących reprezentacji szkoły w olimpiadach, konkursach, turniejach, akademiach itp.,
– przestrzeganie zasad bhp,
2) udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska:
– rozwijanie i poszerzanie tradycji szkoły,
– wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, organizacje młodzieżowe,
– podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym,
– inicjowanie i podejmowanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
– umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy,
– podkreślanie swoją postawą szacunku dla pracy swojej i innych,
3) jego kulturze osobistej:
– umiejętność przestrzegania przez uczniów norm życia społecznego,
– uczciwość w codziennym postępowaniu i reagowanie na zło,
– prezentowanie wysokiej kultury słowa i dyskusji,
– poszanowanie mienia szkoły, własności społecznej i własności drugiego człowieka,
– poszanowanie przyrody,
– dbałość o zdrowie swoje i innych, nie uleganie nałogom,
– dbałość o higienę osobistą, estetykę wyglądu, o ład i porządek w otoczeniu,
4) postawach wobec kolegów i innych osób:
– okazywanie zainteresowania i pomocy kolegom borykającym się z problemami osobistymi,
– uszanowanie osobowości i indywidualności drugiego człowieka,
– okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom i osobom starszym przez powitanie, ustąpienie miejsca w przejściu, itp. ,
– pomaganie osobom niepełnosprawnym,
– pomaganie kolegom w różnych sytuacjach.
5) respektowaniu zarządzeń wewnątrzszkolnych:
– posiadanie schludnego, estetycznego nie wyzywającego ubioru (zakryte ramiona oraz brzuch, małe dekolty, spódnice – nie mini), w czasie uroczystości szkolnych – rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego strój galowy (biała bluzka lub koszula, ciemne jednokolorowe spodnie lub spódnica),
– zmianie obuwia (dopuszczalne wyłącznie obuwie miękkie),
– rezygnacja z noszenia makijażu, lakierowania paznokci, malowania i żelowania włosów,
– rezygnacja z noszenia zbędnych ozdób, np. kolczyki (istnieje możliwość zezwolenia na pisemną zgodę rodziców, pod warunkiem, że kolczyk nie będzie wystawał poza ucho).

Rozdział III. Kryteria oceniania

§1

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) wszystkie wymagania szkolne spełnia wzorowo i jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów i społeczności lokalnej,
b) chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
c) wyróżnia się kulturą osobistą,
d) wykazuje się pilnością w nauce i sumiennością w pełnieniu obowiązków,
e) wykazuje się systematycznością i punktualnością uczęszczaniem na zajęcia lekcyjne,
f) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów oraz dba o podręczniki,
g) dba o higienę ciała i schludny wygląd zewnętrzny,
h) nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu oraz narkotyków,
i) nie używa wulgaryzmów,
j) przestrzega zmiany obuwia na terenie szkoły,
k) wzorowo wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez wychowawcę i innych nauczycieli,
l) występuje z własną inicjatywą prac i działań na rzecz szkoły, środowiska lokalnego
m) podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
a) bardzo dobrze wypełnia wszystkie wymagania szkolne i jest systematyczny w nauce,
b) bierze udział w olimpiadach, konkursach, turniejach, itp.
c) chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
d) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobista wobec wszystkich pracowników szkoły i innych uczniów,
e) dba o higienę ciała i schludny wygląd zewnętrzny, zgodny z przyjętymi w szkole normami,
f) dokładnie wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez wychowawcę i innych nauczycieli,
g) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
h) punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (ma w semestrze nie więcej niż 5 spóźnień i to tylko na pierwsze zajęcia lekcyjne),
i) szanuje mienie szkolne i kolegów oraz dba o podręczniki,
j) nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu oraz narkotyków,
k) nie używa wulgaryzmów,
l) w semestrze nie może otrzymać więcej niż trzy uwagi,
m) przestrzega zmiany obuwia na terenie szkoły oraz stroju na lekcji wychowania fizycznego,
n) jest uczciwy w codziennym postępowaniu i reaguje na zło,
o) okazuje zainteresowanie i pomoc kolegom i koleżankom borykającym się z problemami osobistymi
p) pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
a) dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia,
b) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków,
c) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów,
d) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,
e) nie wszczyna kłótni i nie prowokuje do bójek,
f) nie znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi od siebie i zwierzętami,
g) nie spóźnia się na zajęcia,
h) respektuje zarządzenie dotyczące zmiany obuwia na terenie szkoły
i) prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

3. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń który:
a) poprawnie zachowuje się w czasie zajęć lekcyjnych i poza szkołą,
b) nie lekceważy pracowników szkoły i okazuje szacunek osobom starszym,
c) respektuje regulamin szkoły oraz inne wewnętrzne zarządzenia,
d) przygotowuje się do zajęć na miarę swoich możliwości,
e) jest uczynny wobec młodszych i starszych,
f) odpowiednio reaguje na niepoprawne zachowanie innych,
g) potrafi przyznać się do popełnionych przez siebie błędów,
h) nie przestrzega zasad stroju galowego na uroczystościach szkolnych.
i) wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

4. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) nie wywiązuje się z obowiązków uczniowskich oraz wymogów stawianych w aktach prawnych szkoły,
b) lekceważy pracowników szkoły i kolegów, zachowuje się w sposób arogancki w stosunku do innych osób,
c) zaczepia i próbuje wszczynać bójki,
d) znęca się nad słabszymi od siebie i zwierzętami,
e) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i ma wiele godzin nieusprawiedliwionych,
f) nie wykonuje poleceń wychowawcy i innych nauczycieli,
g) ulega nałogom oraz namawia do tego innych,
h) niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,
i) pozostaje pod opieką kuratora lub pod nadzorem policyjnym,
j) nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia,
k) nie przestrzega zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach w których uczestniczy społeczność szkolna,
l) nagminnie spóźnia się na zajęcia,
m) powoduje kłótnie i konflikty,
n) stosuje szantaż lub zastraszanie,
o) bardzo często nie zmienia obuwia na szkolne
p) nagminnie nie nosi stroju szkolnego obowiązującego w Gimnazjum w Miedznie oraz stroju galowego podczas uroczystości szkolnych.
q) często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespól harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

5. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach,
b) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi,
c) dewastuje mienie szkolne i społeczne,
d) nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,
e) wszedł w kolizję z prawem,
f) pozostaje pod opieką kuratora lub pod nadzorem policyjnym,
g) ulega nałogom oraz namawia do tego innych,
h) stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
i) naraża dobre imię szkoły na krytykę (lokalnej społeczności i ogółu)
j) nie przystąpił do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno do członków zespołu, jak i opiekuna.

§2

1. Jeżeli uczeń otrzymał I Naganę Dyrektora Szkoły to otrzymuje z zachowania nie wyżej niż ocenę dobrą.
2. Jeżeli uczeń otrzymał II Naganę Dyrektora Szkoły otrzymuje z zachowania nie wyżej niż ocenę poprawną.
3. Jeżeli uczeń otrzymał III Naganę Dyrektora Szkoły otrzymuje z zachowania nie wyżej niż ocenę nieodpowiednią.
4. Uczeń, który otrzymał Naganę Dyrektora Szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia jej wydania nie może uczestniczyć w imprezach szkolnych, wycieczkach, itp.

Rozdział IV. Pochwały Dyrektora Szkoły

§1

a) ustalane są na śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej
b) przy jej ustalaniu brane są pod uwagę pochwały cząstkowe, pochwały wychowawcy klasy oraz ogólna postawa ucznia
c) wręczane są podczas uroczystości szkolnych: Gimnazjalna, Zakończenie Roku Szkolnego

1. Regulamin został uchwalony przez radę pedagogiczną w dniu 20 września 2006 roku.
2. Nowelizacja nr 1 z dnia 27 marca 2007roku – Uchwała Rady Pedagogicznej nr 27/2/2007
3. Nowelizacja nr 2 z dnia 24 kwietnia 2008roku – Uchwała Rady Pedagogicznej nr 37/4/2008.
4. Nowelizacja nr 3 z dnia 16 listopada 2010roku – Uchwała Rady Pedagogicznej nr 58/12/2010
5. Tekst ujednolicony z dnia 16 listopada 2010 roku.