Rekrutacja

Karta przyjęć

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM
im. bł. Jana Pawła II w Miedznie:
§ 49

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.
1a. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do gimnazjum posiadającego obwód, prowadzonego przez Gminę Miedzna wraz
z odpowiadającą im liczbą punktów:
1) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego gimnazjum – liczba pkt.10
2) Kontynuowanie edukacji w gimnazjum po Szkole Podstawowej w Miedznie – liczba pkt. 10
3) Pozostawanie przynajmniej jednego rodzica kandydata w zatrudnieniu na terenie Gminy Miedzna – liczba pkt. 10
4) Samotne wychowywanie dziecka przez rodzica – liczba pkt. 5
1b Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w pkt.1a są
odpowiednio:
1) Oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego gimnazjum
2) Oświadczenie rodzica kandydata o ukończeniu Szkoły Podstawowej w Miedznie
3) Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu na terenie Gminy Miedzna
4) Oświadczenie rodzica kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka.
2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkoły, w tym termin składania dokumentów, określa właściwy kurator oświaty.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, o ile Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
4. Liczba wolnych miejsc ustalana jest przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.
5. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy I gimnazjum ( lub jego rodzice ) składa następujące dokumenty:
a) kartę przyjęć do gimnazjum
b) 1 zdjęcie do legitymacji szkolnej podpisane na odwrocie
c) oryginał lub poświadczoną kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
d) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
e) orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej ( uczniowie z dysfunkcjami ) lub innych poradni specjalistycznych.
f) dokumenty do kryteriów określonych w punkcie 1a.
f) kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dostarczają
odpowiednie zaświadczenia.
6. Dokumenty należy składać w sekretariacie gimnazjum w terminie do 31 maja. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu należy złożyć najpóźniej w pierwszy poniedziałek następujący po dniu zakończenia zajęć dydaktycznych.
7. Listy osób przyjętych do klasy I podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Gimnazjum do dnia 10 lipca danego roku szkolnego. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
8. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Gimnazjum.
9. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Gimnazjum przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora Gimnazjum została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.