Statut gimnazjum

STATUT
GIMNAZJUM
im. bł. Jana Pawła II
w Miedznie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Gimnazjum;
5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum;
6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów Gimnazjum;
7) wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Gimnazjum ;
8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miedzna;
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach

§ 2

1. Gimnazjum nosi nazwę: Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie
2. Siedziba Gimnazjum znajduje się w Miedznie, ul. Kościelna 15B
3. Obwód Gimnazjum odejmuje teren Gminy Miedzna, miejscowości: Miedzna, Ugoszcz, Poszewka, Międzyleś, Rostki, Wrzoski, Orzeszówka, Wola Orzeszowska, Żeleźniki, Warchoły, Wrotnów, Zuzułka, Tchórzowa, Glina.
4. Patronem Gimnazjum jest bł. Jan Paweł II
5. Gimnazjum posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny.
6. Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Miedzna.
7. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Gimnazjum regulują odrębne przepisy.
8. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Miedzna
9. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach
10. Ustalona nazwa Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. Gimnazjum posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą, stempel prostokątny z adresem, numerem telefonu, NIP – em i regonem Gimnazjum.
§3

Prawną podstawą działalności Gimnazjum jest akt założycielski Gimnazjum a także niniejszy Statut.
§4
1. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
§5
Gimnazjum jest publiczną szkołą powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa do nauki, wychowania i opieki w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rozdział II. Organ prowadzący

§ 6
Do organu prowadzącego gimnazjum należy w szczególności:
1.Zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
2. Wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
3. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki.
4. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
programów, nauczania, wychowania i innych zadań.
5. Zapewnienie środków, niezbędne na realizację zadań statutowych, w tym
środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i innych pracowników.
6. Zapewnienie bezpłatnego transport i opieki w czasie przewozu lub zwrot
kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, w przypadku uczniów,
których droga do szkoły przekracza 4 km.

Rozdział III. Cele i zadania Gimnazjum oraz sposoby ich realizacji

§ 7
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2. Głównym celem Gimnazjum jest:
a) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
b) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
c) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
d) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
e) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
3. Celem kształcenia ogólnego w Gimnazjum jest:
a) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej Gimnazjum;
b) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
c) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
d) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
e) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
f) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz uczenia się przez całe życie.

§ 8

1. Do zadań Gimnazjum należy w szczególności:
a) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez gimnazjum ;
b) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
c) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
d) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
e) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
f) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
g) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
h) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
i) wyposażanie Gimnazjum w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Gimnazjum ;
j) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
k) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
l) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
m) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
n) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
o) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
p) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe;
q) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
r) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
s) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
t) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
u) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
v) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
w) współdziałanie z instytucjami działającymi w środowisku zewnętrznym ze środowiskiem zewnętrznym m.in. Policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami;
x) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
y) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
z) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
aa) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
bb) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
cc) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;
dd) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
ee) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
ff) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
gg) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
hh) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym

§ 9

Gimnazjum współpracuje ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Gimnazjum, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 10

Gimnazjum systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły. Wnioski z realizacji celów i zadań Gimnazjum wykorzystuje do doskonalenia jakości swojej pracy.

§ 11

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Gimnazjum, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

§ 12

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w Gimnazjum prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.
2. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
3. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor.
4. Dopuszczone do użytku w Gimnazjum programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
5. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

§ 13

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy, zapewniając zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania oddziału.
2. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale urzędu, w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek rodziców uczniów danego oddziału.

§ 14

Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć przez nią organizowanych poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 11 niniejszego Statutu;
2) pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno- porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.20 i trwa do zakończenia zajęć w Gimnazjum ;
3) opracowanie, w miarę możliwości, planu lekcji, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach oraz różnorodność zajęć w każdym dniu;
4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
8) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
9) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje Dyrektor co najmniej raz w roku;
10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
13) ogrodzenie terenu szkoły;
14) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
15) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
16) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły;
18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
19) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

§ 15

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną,
1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Gimnazjum poprzez:
a) organizowanie spotkań Dyrekcji Gimnazjum z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c) organizację wycieczek i imprez integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga szkolnego,
e) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
f) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
g) w porozumieniu z organem prowadzenie nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
a) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do organu prowadzącego;
3) uczniowie zdolni otaczani są opieką . W szczególności:
a) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
b) nawiązuje się współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi (uczelniami wyższymi) w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;
c) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;
d) obejmuje się ucznia oddziaływaniem Zespołu ds. Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej, w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim;

e) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia;
f) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
3. Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia w ramach pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.

a) zasady udzielania i organizowania w/w pomocy stanowi Załącznik nr 5 do
Statutu Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie

§ 16

Gimnazjum prowadzi działalność profilaktyczną poprzez:
1) realizację przyjętego w Gimnazjum Programu Wychowawczo – Profilaktycznego
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami i psychologami, pedagogami, policją, pielęgniarką;
4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
5) działania pedagoga szkolnego;
6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

§ 17

Program Profilaktyczny i Wychowawczy Gimnazjum opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół nauczycieli powoływany przez Dyrektora. Program Profilaktyki Gimnazjum uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.

§ 18

1. Program Profilaktyczny i Wychowawczy Gimnazjum uchwala w terminie 20 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców. W/w Program zaopiniowany jest przez Radę Samorządu Szkolnego.
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie, o którym mowa w ust.1, nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom.
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1. Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar
wychowawczy, obejmuje całą działalność dydaktyczną szkoły.
a) nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród
programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
b) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
c) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do 15 sierpnia zestaw podręczników, które będą obowiązywać w szkole od początku następnego roku szkolnego.
d) szkolny zestaw podręczników składa się nie więcej niż trzech
podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
e) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników
obowiązuje przez trzy lata szkolne

2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu nauczania.
a) wybrany program nauczania oraz podręcznik, a także program, o którym mowa
w ust.2, nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.
b) rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli, programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:
– przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
– wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiające korzystanie z niego
przez kilka lat..
c) w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
2. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§ 20

1. W szkole funkcjonuje monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, który pomaga w
eliminowaniu niewłaściwych zachowań uczniów oraz zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Rozdział IV. Organy Gimnazjum i ich kompetencje

§ 21
Organami szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Samorząd Uczniowski.
4. Rada Rodziców.
§ 22
Dyrektor szkoły.
1.Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników gimnazjum, przewodniczącym rady pedagogicznej.
2. Odpowiedzialny jest w szczególności za:
a) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
b) realizacje zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców,
podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami
organów nadzorujących szkołę,
d) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej, samodzielnej pracy uczniów i
wychowanków,
e) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
f) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych
do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.
3. Do zadań dyrektora gimnazjum należy planowanie, organizowanie,
kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:
a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
b) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków
pracy i stosunków pracowniczych,
c) realizowanie zaleceń i wniosków organu prowadzącego szkołę,
d) przedkładanie do zaopiniowania radzie rodziców, a następnie do
zatwierdzenia radzie pedagogicznej, projektów planów pracy szkoły,
kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej okresowych
sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności
dydaktyczno-wychowawczej szkoły radzie rodziców,

e)ustalenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym z
tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
f) przedkładanie radzie rodziców do zaopiniowania, a następnie radzie
pedagogicznej w celu podjęcia uchwały – projektów innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
g) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i
promocji uczniów,
h)opracowanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do
przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, oraz
przedstawienie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie
rodziców,
i) przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prac i zajęć
określonych odrębnymi przepisami,
j) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z
przepisami prawa,
k) współpraca z samorządem uczniowskim,
l) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć
prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
ł) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły,
przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślania z listy
uczniów po wcześniejszej konsultacji z kuratorem oświaty i na podstawie
uchwały rady pedagogicznej,
m) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji konwencji o prawach
dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej językowej i religijnej,
n) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu
zawodowym,
o) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad
nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w
odrębnych przepisach,
p) załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły,
q) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z
przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
r) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w
szkole,

w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności;
– zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,
– ustalanie; zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela
regulaminów; pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkół,
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– ustalanie planu urlopów pracowników szkół, z wyjątkiem nauczycieli, dla
których wymiar i termin wykorzystania urlopu określa Karta Nauczyciela,
s) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie
z ustalonym regulaminem,
t) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i
powszechnej samoobrony,
u) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły
ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
v) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą
szkoły,
w) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
x) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
y) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli
oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,
z) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac
konserwacyjno – remontowych,
ż) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,
ź) w porozumieniu z radą pedagogiczną – określanie szczegółowych zasad
przyjmowania uczniów do szkoły.
4. W ramach posiadanych uprawnień dyrektor szkoły może, zlecić wykonanie zadań określonych w §20 nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole.

§ 23

1.W przypadku liczby oddziałów większej niż 12, dyrektor, za zgodą organu
prowadzącego może powołać wicedyrektora szkoły.
2. Zakres obowiązków służbowych dla wicedyrektora szkoły ustala dyrektor
szkoły.

Rada Pedagogiczna

§ 24
.
1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
wyników klasyfikacji i promocji uczniów, doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz zmian w Statucie Szkoły
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
4. Rada pedagogiczna opiniuje:
a) plan organizacji szkoły (tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych),
b) projekt planu finansowego,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
d)propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5. Przygotowuje projekty zmian do Statutu Szkoły.
6. Może wystąpić z wnioskiem; do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora, do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole.
7. W przypadku określonym w pkt.4 organ prowadzący szkołę lub dyrektor
szkoły są zobowiązani do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i
powiadomienia o jego wyniku radę pedagogiczna w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku.
8. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności przynajmniej 1/2 jej członków.

9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej
niezgodnych z przepisami prawa.

Samorząd Uczniowski.

§ 25
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym.
3. Organy samorządu są reprezentantami uczniów.
4. Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej,
dyrektorowi szkoły, wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w
szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
a)prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami
rozwojowymi,
d) prawo do zaspakajania własnych zainteresowań,
e) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
f) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi szkoły, w uzgodnieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu
g) Szczegółowe zadania Samorządu Szkolnego oraz zasady działania określa Regulamin działania Samorządu Szkolnego w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie
5. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, zaakceptowane
przez dyrektora, których celem jest działalność wychowawcza wśród
młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Rada Rodziców

§ 26

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą:
a) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych lub
jawnych wyborach rodziców uczniów danego oddziału;
3. W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust.2, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust.2 do rady rodziców szkoły.
5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
b) Program profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników, kalendarza roku szkolnego
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. .
8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Szczegółowe zadania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.

Rozdział V. Organizacja gimnazjum
§ 27
1.Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w
sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz Organizacyjny Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
4. W projekcie organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, innych zajęć, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
5. Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy realizujące program określony odrębnymi przepisami, zgodnie z ramowymi planami nauczania.
6. Klasy dzielą się na oddziały, których liczebność powinna wynosić od 26 do 30 uczniów.
7. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z informatyki ( jeden komputer dla jednego ucznia ), językach obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących ponad 26 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
8. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 7, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

9. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów w formie:
a) zajęć klasowo – lekcyjnych – 2 godz. w tygodniu
b) zajęć do wyboru przez uczniów – 2 godz. w tygodniu
10. Dyrektor szkoły, po konsultacji z nauczycielami wychowania fizycznego przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów na dany rok szkolny.
11. Do 20 września danego roku szkolnego uczniowie, po przedstawieniu przez nauczyciela wychowania fizycznego, za zgodą rodziców, składają deklarację udziału w wybranej formie zajęć do wychowawców klas.
12. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem nauczania dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
13. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia, higieny, racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli.
14. Propozycję zajęć artystycznych opracowuje i przedstawia do zaopiniowania
radzie pedagogicznej i radzie rodziców nauczyciel prowadzący w/w zajęcia
do 31 sierpnia.
14. Przygotowaną propozycję zajęć nauczyciel przedstawia uczniom na
pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym celem wyboru przez nich
formy tych zajęć
15.Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
16. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
17.Niektóre zajęcia np.: koła zainteresowań, nauka języka obcego, informatyka,
wycieczki szkolne i inne mogą być prowadzone poza systemem klasowo –
lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, miedzyklasowych.
18.Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań nie może być niższa niż 10
uczniów.
§ 28
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych.
1. Wycieczkę przygotowuje i odpowiada za jej prawidłowy przebieg kierownik wycieczki,
a) dyrektor szkoły zatwierdza plan i cele wycieczki, listę uczestników i opiekunów (1 opiekun na 10 -15 uczniów, zależnie od rodzaju i charakteru wycieczki) oraz regulamin wycieczki.
2. Szczegółowe wytyczne odnośnie organizowania wycieczek szkolnych zawiera Regulamin Organizowania Wycieczek Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.

§ 29

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły (lub za jego zgodą) a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Rozdział VI. Świetlica szkolna
§ 30
1. W gimnazjum dla uczniów, którzy, muszą dłużej przebywać w szkole, organizuje się świetlicę szkolną.
a) świetlica, funkcjonuje jako pozalekcyjna placówka wychowawczo –
opiekuńcza działająca w ramach szkoły,
b) podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom , stosownie
do potrzeb zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności,
c) organizację i formy pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy określa
szczegółowy plan pracy świetlicy szkolnej, zatwierdzany przez radę pedagogiczną do 20 września każdego roku,
d) korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne, zaś korzystanie z posiłków, jeżeli świetlica prowadzi dożywianie, jest odpłatne według zasad określonych w przepisach dotyczących organizacji żywienia uczniów przez szkoły.
2. Decyzja o utworzeniu świetlicy może być podjęta, jeżeli liczba uczniów wymagających tej formy opieki uzasadnia jej utworzenie, gdy zapewniono:
a) pomieszczenia gwarantujące warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
prawidłową organizację pracy opiekuńczo – wychowawczej,
b) niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, dostosowane charakterem do
wieku i liczby dzieci, a także do rodzaju organizowanych przez świetlicę zajęć,
c) nauczycieli – wychowawców posiadających wymagane kwalifikacje,
d) środki finansowe.

§ 31

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

Rozdział VII. Biblioteka szkolna
§ 32

1. Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.
3. Do zadań biblioteki należy:
a) gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł
informacji,
b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom
bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł, oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
e) wyrabianie i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
f) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną.
4. Pomieszczenia Biblioteki umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych,
a) gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i
przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych,
d) korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w czytelni oraz wypożyczanie poza bibliotekę,
d) korzystnie ze zbiorów multimedialnych i Internetu
e) prowadzenie zajęć dydaktycznych
5. Wyposażenie biblioteki stanowią: odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny
oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają
zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego
umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.
5. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z
organizacją roku szkolnego.
6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i
dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe )

8. Do zbiorów bibliotecznych należą:
a) podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
b) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych
przedmiotów
c)wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
d) wydawnictwa informacyjne i albumowe,
e) czasopisma dla dzieci i młodzieży,
f) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
g) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
h) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej
nauczycieli,
i) zbiory mulitmedialne
j) materiały regionalne i lokalne
9. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel – bibliotekarz, zgodnie z
kwalifikacjami,
11. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu
samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,
c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę
poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,
d)wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w
poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,
e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie
informacyjnym,
f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną;
2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych:
a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i
uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
b)ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, selekcjonowanie zbiorów,
e) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.
12. Biblioteka szkolna współpracuje z:
1) uczniami w zakresie:
a) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych
uczniów,
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,
c) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i
odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie;
2) nauczycielami w zakresie:
a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
b)udostępniania literatury metodycznej i naukowej, oraz zbiorów
multimedialnych
c)przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów
oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;
3)współpraca rodzicami w zakresie:
a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i
materiały ćwiczeniowe, d) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa
uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,
e) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz
sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży
13.Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi
bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie
organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz
wymianę książek i innych materiałów piśmienniczych.
14.Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów
określa regulamin biblioteki ustalony przez Dyrektora Szkoły po
zaopiniowaniu rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego.
15. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły

Rozdział VIII. Stołówka

§ 33
1. Uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy oraz inne osoby (po
uzgodnieniu z dyrektorem) mogą korzystać ze stołówki.
2. Cenę posiłków dla uczniów ustala się wg stawki ustalonej przez intendenta stołówki, po konsultacji z dyrektorem szkoły.
3. Posiłki dla uczniów mogą być refundowane przez GOPS lub inne podmioty wg osobnych ustaleń w porozumieniu z dyrektorem.
4. Szczegółowe zasady działania stołówki szkolnej określa Regulamin Stołówki Szkolnej Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.

Rozdział VIII. Sklepik szkolny

§ 34

1. Uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy oraz inne osoby (po
uzgodnieniu z dyrektorem) mogą korzystać ze sklepiku szkolnego.
2. Ze sklepiku korzystać mogą, poza osobami wymienionymi w ust. 1, również inne osoby zaproszone na teren szkoły przez dyrektora lub innych uprawnionych pracowników, np. podczas zawodów, konkursów itp.
3. W sklepiku nie wolno sprzedawać produktów, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów oraz produktów, których sprzedaż na terenie szkoły jest niezgodna z prawem i zasadami zdrowego zywienia.
4. Dyrektor ma prawo ingerować w zakres sprzedawanych w sklepiku artykułów.

Rozdział IX. Pomieszczenia i ich wyposażenie
§ 35

Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada odpowiednią liczbę wyposażonych w wymagany sprzęt pomieszczeń; sale lekcyjne, sala informatyczna, biblioteka, stołówka, pokój nauczycielski, hala sportowa, kompleks boisk „Orlik”.

§ 36

Zapewnienie ich odpowiedniej liczby, wyposażenia i stanu technicznego należy do organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ X
Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum

§ 37

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
b) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
c) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
d) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
e) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
f) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
g) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu( zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej j, w tym poradni specjalistycznej;
h) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
i) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach
przedmiotowych, zawodach;
j) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
k) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
l) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
m) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, okręgową komisję egzaminacyjną lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrektorem zgodnie z planem wspomagania nauczycieli;
n) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Gimnazjum, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
o) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie Dyrektora o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych obowiązków pracowniczych;
p) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innych dokumentów, w tym Dziennika Wychowawcy Klasy, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbycie zajęć;
q) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
r) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
s) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
t) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
u) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.

§ 38

1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym, że w ramach tych zajęć:
c) nauczyciel jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
d) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
e) nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1 i 2;
f) nauczyciel jest obowiązany realizację 2 godzin zegarowych w tygodniu wynikających z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy – Karty Nauczyciela w wymiarze proporcjonalnym do zatrudnienia (18 godz. – 60 min.)
g) o przydziale i charakterze zajęć ( zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem mającym trudności w nauce) w ramach w/w godziny decyduje dyrektor szkoły po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.
h) zajęcia nie są wliczane do etatu nauczycielskiego, dotyczą wszystkich nauczycieli, w tym pedagoga, bibliotekarza, opiekuna świetlicy. Nie dotyczą dyrektora, zastępcy dyrektora i nauczycieli, którym powierzono dodatkowe obowiązki.
i) wykaz zajęć jako Załącznik do Arkusza Organizacyjnego Gimnazjum zatwierdzany jest do 15 września danego roku szkolnego.
j) zajęcia udokumentowane są wpisem w dzienniku zajęć pozalekcyjnych i rozliczane w cyklu półrocznym.
k) rozliczenie i monitorowanie dodatkowej godziny zajęć nauczycieli należy do obowiązków społecznego wicedyrektora Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie

§ 39

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
a) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
b) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
c) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (klasy pierwsze) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
d) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
e) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
f) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
g) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
h) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
i) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
j) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
k) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
l) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
m) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
n) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów;
o) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
p) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
q) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą;
r) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;
s) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
§ 40

1. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
2. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
a) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik wychowawcy;
b) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
c) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
d) wypisuje świadectwa szkolne;
e) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 41

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Gimnazjum, które są określone w odrębnym regulaminie ” Obowiązki nauczyciela dyżurującego”.
4. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
c) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
d) dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
e) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
f) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
g) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;
h) natychmiastowego zgłoszenia Dyrektorowi Gimnazjum faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
i) nauczyciel nie może pod żadnym pozorem opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora lub wicedyrektora.
j) nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
k) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
l) nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
m) nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzysekcyjnych.
n) nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Gimnazjum.
o) Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującym w Gimnazjum.
1. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to Dyrektorowi, w celu usunięcia usterek.
Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
b) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia i Dyrektora Gimnazjum.
d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
e) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;
f) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia ( w wyjątkowych przypadkach ) pojedynczo;
g) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,
h) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
2. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :
a) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
b) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
d) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 42

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na stanowiskach administracji i obsługi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Pracownik zatrudniony w Gimnazjum zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
a) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
b) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
c) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
d) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
e) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach podwładnymi oraz współpracownikami;
f) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
g) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
h) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

§ 43

1. Zakres obowiązków nauczyciela- koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

a) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Gimnazjum we współpracy z organami szkoły,
b) organizowanie kampanii informacyjnych, publikacji, szkoleń Rady Pedagogicznej,
c) pedagogizację rodziców,
d) opracowanie procedur reagowania na zjawiska niepożądane w szkole wynikające z potrzeby szkoły i uczestnictwo w ich ewaluacji,.
e) opracowanie procedur zarządzania kryzysem zewnętrznym, w tym powołanie zespołu ds. reagowania na ,, kryzys zewnętrzny”,
f) zbieranie informacji o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w szkole i poza nią, formułowanie wniosków, przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej , dyrektorowi oraz podejmowanie stosownych działań,
g) współpraca z instytucjami i służbami pomagającymi utrzymać bezpieczeństwo w szkole.
h) koordynowanie działań w szkole w czasie wystąpienia kryzysu w szkole ( samobójstwo, uprowadzenie, pożar itp.),
i) podejmowanie działań zabezpieczających miejsce czynu karalnego do momentu przybycia służb specjalistycznych lub policji,
j) podejmowanie działań interwencyjnych związanych z bezpieczeństwem w momencie nieobecności dyrektora w szkole,
k) dokumentowanie podejmowanych działań oraz dwa razy w roku w formie wniosków do pracy szkoły.
§ 44

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale, tworzą zespół, którego zadaniami są:
a) ustalenie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie
w miarę potrzeb,
b) opracowanie wymagań edukacyjnych i badanie osiągnięć uczniów,
c) współdziałanie w realizacji programów nauczania,
d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

§ 45

Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły nauczycielskie lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
§ 46

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 47

Szczegółowe obowiązki członków rady pedagogicznej znajdują się w odrębnym Regulaminie Rady Pedagogicznej.

Rozdział XI. Pedagog

§ 48

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
b) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
c) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego,
d) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,
e) udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
f) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
g) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym,
h) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych,
i) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,
j) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum,
k) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności

Rozdział XII. Uczniowie
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM:
§ 49

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.
2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkoły, w tym termin składania dokumentów, określa właściwy kurator oświaty.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, o ile Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
4. Liczba wolnych miejsc ustalana jest przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.
5. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy I gimnazjum ( lub jego rodzice ) składa następujące dokumenty:
a) kartę przyjęć do gimnazjum
b) 1 zdjęcie do legitymacji szkolnej podpisane na odwrocie
c) oryginał lub poświadczoną kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
d) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
e) orzeczenie i opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej ( uczniowie z dysfunkcjami ) lub innych poradni specjalistycznych.
f) kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dostarczają
odpowiednie zaświadczenia.
6. Dokumenty należy składać w sekretariacie gimnazjum w terminie do 31 maja. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu należy złożyć najpóźniej w pierwszy poniedziałek następujący po dniu zakończenia zajęć dydaktycznych.
7. Listy osób przyjętych do klasy I podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Gimnazjum do dnia 10 lipca danego roku szkolnego. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
8. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Gimnazjum.
9. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Gimnazjum przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora Gimnazjum została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Prawa i obowiązki ucznia
§ 50
1. Uczeń ma prawo do:
a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowanie godności osobistej,
c. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
d. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
e. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
f. rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
g. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
h. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
i. korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
j. korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
k. wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
l. udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, rozrywkowych sportowych na terenie gimnazjum,
m. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii.
2. Uczeń ma obowiązek:
a) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności,
b) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
c) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
d) usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach
obowiązkowych,
e) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych
pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców,
f) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,
g) dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców
oraz swoje własne,
h) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad
higieny,
i) dbać o ład i porządek oraz mienie szkoły,
j) naprawić wyrządzone przez siebie szkody na terenie
szkoły,
k) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i
innych środków odurzających,
l) godnie reprezentować szkołę,

W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, telefony w czasie w/w zajęć pozostają wyłączone.
W razie nie przestrzegania w/w przepisu:
a. uczeń przekazuje urządzenia nauczycielowi,
który następnie przekazuje je dyrektorowi szkoły.
b. urządzenia pozostają w depozycie u dyrektora
szkoły jedną dobę, a następnie o jego odbiorze
decyduje rodzic ucznia.

3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie
a) zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą
prośbę rodzica z dopiskiem wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dziecka, nie później jednak niż w ciągu tygodnia. Po tym terminie
nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione,
c) rodzic usprawiedliwiając nieobecność dziecka jest zobowiązany podać dzień
i ogólną przyczynę,
d) uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego są podczas lekcji pod opieką nauczyciela i nie mogą samowolnie oddalać się z wyznaczonego przez niego miejsca, chyba, że opiekę nad uczniem przejmuje rodzic na podstawie pisemnej zgody,
a) nieobecność na egzaminie wewnętrznym lub zewnętrznym może być usprawiedliwiona jedynie zwolnieniem lekarskim lub w szczególnych wypadkach losowych innym zaświadczeniem prawnym.
4. Zasady odpowiedzialności materialnej uczniów.
a) uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i
innych pomieszczeń,
b ) za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub
grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania,
b) dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach,
c) zabrania się wychodzenia uczniowi z lekcji; np. do toalety, z wyjątkiem uczniów posiadających zalecenie lekarskie,
d) kredę i pomoce na lekcje dyżurny zobowiązany jest przygotować podczas przerwy.
5. Obowiązujący strój szkolny
Każdy uczeń posiada strój szkolny, który ma obowiązek nosić podczas pobytu
w szkole
a) t – shirt i bluza w kolorach : granatowy, czarny, brązowy, szary, ciemnozielony, biały, niebieski z możliwością łączenia kolorów (dopuszczalne małe, niebłyszczące nadruki),
b) ciemne jeansowe spodnie lub prosta spódnica z ciemnego jeansu nie mniej niż 5 cm nad kolano bez zbędnych ozdób
Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić podczas:
a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkoły,
b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze
reprezentacji, imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie
wychowawca klasy lub rada pedagogiczna

Przez strój galowy należy rozumieć:
dla dziewcząt – biała bluzka, czarna spódnica z materiału 5cm nad kolano
dla chłopców – biała koszula, czarne lub granatowe spodnie z materiału
lub garnitur
c) nieprzestrzeganie noszenia obowiązującego stroju szkolnego jest niedopuszczalne. Za brak stroju uczeń otrzymuje uwagę tak, jak za nieodpowiednie zachowanie.
d) ustala się co drugą środę miesiąca dniem wolnym od stroju obowiązkowego. Daty tych dni będą znajdowały się na tablicy ogłoszeń.

5. Regulamin zachowania się uczniów Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie w czasie przerw lekcyjnych
a) uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących, uczniów dyżurnych oraz p. woźnych. Obowiązuje ich kultura słowa i zachowania,
b) nie wolno: otwierać okien na korytarzach, w toaletach, biegać po schodach, korytarzach, siadać na parapetach okiennych i stać w przejściu na półpiętrze,
c) uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają się ich zajęcia,
d) plecaki uczniów mają być ustawione równo przy ścianie,
e) uczniowie idący do sklepiku szkolnego, stołówki, biblioteki zobowiązani są do powrotu na właściwe piętro natychmiast po sygnale dzwonka na lekcje; dotyczy to również powrotu z terenu przedszkolnego,
f) na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się pod klasami,
g) zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów i pracowników szkoły,
h) nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego i terenu przyszkolnego bez wiedzy i zgody nauczyciela – wychowawcy, nauczyciela dyżurującego lub dyrektora szkoły,
i) na teren przyszkolny można w czasie przerw wychodzić jedynie w dni pogodne, przy temperaturze na zewnątrz nie niższej niż 17°C , jeżeli na terenie tym już znajdują się nauczyciele dyżurujący
j) w toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość
k) opakowania po zakupach w sklepiku oraz przyniesionych kanapkach należy wyrzucać do koszy
l)w toaletach nie wolno:
• siadać lub stać na parapetach
• trzaskać drzwiami
• jeść posiłków
• uzupełniać zeszytów
• załatwiać żadnych innych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych
§ 51
6. W szkole stosuje się następujący system kar i nagród
a) szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują następujące nagrody i
wyróżnienia:
– Pochwała Wychowawcy Klasy (3 pochwały od nauczycieli)
– Pochwała Dyrektora Szkoły (3 pochwały wychowawcy)
– list pochwalny do rodziców ucznia (2 pochwały dyrektora)
– Nagrodę Wójta Gminy Miedzna za najwyższy wynik na egzaminie
gimnazjalnym
– Nagrodę Dyrektora Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie za
najwyższą średnią na Świadectwie Ukończenia Gimnazjum
1. Nagrodę uczeń może otrzymać na wniosek:
a) wychowawcy klasy
b) samorządu klasowego lub szkolnego
c) rady pedagogicznej
d) dyrektora szkoły
Pochwały Dyrektora Szkoły dla uczniów wyróżniających się:
a) ustalane podczas spotkań zespołów nauczycielskich
b) są zatwierdzane na śródrocznej i końcoworocznej radzie pedagogicznej
c) przy jej ustalaniu brane są pod uwagę pochwały cząstkowe, pochwały wychowawcy klasy oraz ogólna postawa ucznia
d) wręczane są podczas uroczystości szkolnych: Apel kończący semestr I, Zakończenie Roku Szkolnego.
2. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia ustala się następujące kary:
a) nagana wychowawcy klasy (3 uwagi od nauczycieli),
b) nagana dyrektora szkoły (3 nagany wychowawcy),
c) rozmowa wychowawcza wychowawcy, pedagoga, dyrektora z rodzicami ucznia,
d) przeniesienie do równoległej klasy,
e) jedna uwaga nauczyciela jest anulowana przez trzy pochwały nauczyciela,
f) Trzecią Naganę Dyrektora Szkoły uczeń otrzymuje w obecności Rodzica.
3.Uczeń od daty wręczenia Nagany Dyrektora Szkoły przez okres trzech
miesięcy nie bierze udziału w imprezach szkolnych typu: dyskoteki,
wycieczki , imprezy klasowe odbywające się po zakończeniu zajęć
edukacyjnych.
4.Uczeń ma prawo odwołania się od zastosowanej kary do rady pedagogicznej
osobiście, przez samorząd uczniowski lub radę rodziców.
5.Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu
wobec niego karze.
6. Procedura odwoławcza w przypadku naruszenia praw ucznia
a) uczeń może złożyć skargę do wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkół,
b) skargę rozpatruje zespół rozstrzygający pod przewodnictwem dyrektora szkoły lub upoważnionego wicedyrektora. Tworzą go pedagog szkolny, wychowawca, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
c) rozstrzygnięcia podjęte przez zespół rozpatrujący skargę ucznia jest ostateczne; winny być podane stronom w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia skargi,
• uczeń składa skargę na piśmie wyjaśniając szczegółowo podmiotową sprawę
• przewodniczący zespołu rozstrzygającego może na wniosek stron, podjąć kroki ugodowego załatwienia sprawy zgłoszonej przez ucznia
• dokumentację dotyczącą skargi ucznia przewodniczący zespołu rozstrzygającego przekazuje pedagogowi szkolnemu, który jest rzecznikiem praw ucznia z urzędu
• przewodniczący zespołu nadzorującego ma obowiązek poinformować rodziców ucznia o skardze i przekazać stosowne informacje
7.Uczeń może być skreślony z listy uczniów Gimnazjum im. bł. Jana
Pawła II w Miedznie, jeżeli ukończył 18 lat i nie realizuje obowiązku
szkolnego ( absencja).
8. Skreślenie ucznia następuje według zasad „Procedury skreślenia
ucznia z listy uczniów Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w
Miedznie” – §76

ROZDZIAŁ XIII.

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w Gimnazjum

§ 52
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren Gimnazjum sprawują pracownicy obsługi oraz dyżurujący nauczyciele.
Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi Gimnazjum podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, przerw międzylekcyjnych.
2. Gimnazjum zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:
a) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
b) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;
c) warunkiem wejścia uczniów do Gimnazjum jest okazanie legitymacji szkolnej;
d) podczas zajęć poza terenem Gimnazjum pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
3. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

4. Budynek Gimnazjum jest monitorowany całodobowo.
5. Gimnazjum na stałe współpracuje z Policją.
6. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do Gimnazjum.
7. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia z Gimnazjum oraz wzięcia odpowiedzialności za dziecko.
8. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich – po uprzednim powiadomieniu rodziców.
9. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny nauczyciel Gimnazjum.
10. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, pracownika służb bhp oraz Dyrektora.
11. Dyrektor powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie Gimnazjum pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
12. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamia się prokuratora i właściwego kuratora oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.

§ 53

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
a) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;
b) wychowawca informuje o zagrożeniach pedagoga lub psychologa szkolnego i Dyrektora;
c) wychowawca przekazuje rodzicom uzyskane informacje obecności ucznia. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
2. W toku interwencji profilaktycznej nauczyciel może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
3. W przypadku, gdy rodzice odmawiają współpracy, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny oraz Policję.
4. W przypadku, gdy Gimnazjum wykorzysta wszystkie dostępne mu środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, Dyrektor powiadamia Sąd Rodzinny lub Policję.
5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia o tym Prokuraturę lub Policję.

§ 54

1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Gimnazjum znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków podejmuje niezwłocznie następujące działania:
a) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
b) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
c) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
d) zawiadamia o tym fakcie Dyrektora oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia z Gimnazjum. W przypadku, gdy rodzice nie odbiorą dziecka, o jego pozostaniu w Gimnazjum, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu funkcjonariuszom Policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum;
e) Dyrektor zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do Gimnazjum, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
2. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Gimnazjum substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
a) zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy;
b) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora i wzywa Policję;
c) po przybyciu Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
3. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk podejmuje następujące działania:
a) w obecności innej osoby ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji;
b) o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora oraz rodziców ucznia.
4. W przypadku, gdy uczeń, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor zawiadamia Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

§ 55

1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy Gimnazjum są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w Gimnazjum oraz w czasie zajęć organizowanych poza Gimnazjum.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
a) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
b) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy
i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu świetlicy;
c) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
d) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi);
e) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
f) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Gimnazjum;
g) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
3. W razie wypadku pracownik Gimnazjum udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, wzywa pogotowie ratunkowe. Każdy wypadek odnotowuje się w Rejestrze wypadków.
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Gimnazjum.
5. Pomieszczenia Gimnazjum , w szczególności pokój nauczycielski, sekretariat uczniowski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
7. Udział uczniów w pracach na rzecz Gimnazjum i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

§ 56
1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren Gimnazjum liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek:
a) opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
b) niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi;
c) jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą;
d) osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;
e) nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych;
f) uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki;
g) kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy;
h) ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym;
i) niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów;
j) niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych;
k) niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej – jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.
l) osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel Gimnazjum , a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).
3. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:
a) jeden opiekun na 25 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z publicznych środków lokomocji;
b) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków lokomocji;
c) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej;
d) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.
4. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.
5. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez Dyrektora Gimnazjum.
6. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza Gimnazjum wpisuje wyjście do dziennika lekcyjnego. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek szkolnych określa Regulamin wycieczek szkolnych Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.

§ 57

1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:
a) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami;
b) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed lekcją;
c) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
d) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach.
e) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych
2. Nauczyciel wychodzący z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do:
1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie Gimnazjum;
2) sprawdzenia obecności;
3) bezpiecznego przewozu uczniów na pływalnię
4) zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni;
5) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni;
6) właściwego nadzoru w czasie powrotu do Gimnazjum.
3. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
4. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego nauczyciel sprawdza przed każdymi zajęciami.
5. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
6. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

Procedury postępowania w sprawach wychowawczych
I. Postępowanie nauczyciela w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
4. Zawiadamia dyrekcje szkoły oraz rodziców / opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

• W przypadku odmowy ze strony rodziców / opiekunów, o pozostaniu ucznia w szkole, czy tez przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia, bądź tez przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły / placówki

• W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu – jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych – szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji.
• W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości ( stężenie we krwi powyżej 0,5% alkoholu lub wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w l dm3) Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, lub w przypadku jej braku, do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia ( maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców / opiekunów (oraz sąd rodzinny jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat)

5. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń ( przed ukończył 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę obowiązek powiadomienia Policji ( specjalisty ds. nieletnich ) lub sądu rodzinnego o tej szczególnej sytuacji.

II. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją:
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o jego demoralizacji ( naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od stopnia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Przekazuje uzyskana informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga / psychologa szkolnego i dyrekcje szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców / opiekunów ucznia i przekazuje im
uzyskana informacje. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz – w ich obecności –
z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję ( specjalistę ds. nieletnich). Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem / psychologiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

III. Postępowanie nauczyciela w przypadku, gdy podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominająca narkotyk:

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, dyrektor itp.)
ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej lub kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z podejrzaną substancją. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia -jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji!
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły.
3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców / opiekunów ucznia i wzywa do ich natychmiastowego stawiennictwa.
4. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji, ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
• Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki
Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatek z ustaleń wraz ze sowimi spostrzeżeniami.
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii- w Polsce karalne jest:
• Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
• Wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
• Udzielanie innej osobie, ułatwienie lub umożliwienie użycia oraz nakłanianie do użycia;
• Wytwarzanie lub przetwarzanie środków odurzających.
III. Postępowanie nauczyciela w przypadku, gdy znajduje na terenie szkoły substancje przypominająca wyglądem narkotyk
a. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i wzywa Policję.
3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Rozdział XIV. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
zawarte są w Wewnątrzkolnych Zasadach Oceniania,
który stanowi Załacznik nr 1 do Statutu Gimnazjum im.
bł. Jana Pawła II w Miedznie.

§ 58

Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje uczniów z przypadkami, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów oraz z procedurą ,, Skreślenie z listy uczniów”.

1a. Skreślenie ucznia z listy uczniów Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie następuje w przypadku ukończenia przez ucznia 18 lat i nie wypełniania obowiązku szkolnego.

2. Wychowawca klasy przedstawia dyrektorowi szkoły wniosek o podjęcie procedury skreślenia ucznia z listy uczniów jednocześnie informuje ucznia oraz jego rodziców / prawnych opiekunów o rozpoczęciu procedury. ( zał. 1,2 )
3. Dyrektor szkoły zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą ucznia proponowanego do skreślenia.
4. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawia do zaopiniowania samorządowi uczniowskiemu oraz pedagogowi szkolnemu wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów. ( zał. 3 )
5. Pedagog szkolny oraz samorząd uczniowski opiniuje decyzję dyrektora w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów wraz z opiniami pedagoga szkolnego oraz samorządu uczniowskiego.
7. Rada pedagogiczna opiniuje, w formie uchwały, decyzję dyrektora w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
8. Dyrektor szkoły pisemne powiadamia ucznia oraz jego rodziców / prawnych opiekunów o decyzji dyrektora szkoły dotyczącej skreślenia z listy uczniów oraz poleca zarejestrowania w / w decyzji w dzienniku korespondencji oraz księdze uczniów.
9. Wychowawca klasy aktualizuje zapisy w dokumentacji dotyczącej ucznia.

Rozdział XV

Skargi i wnioski

§ 59

1. Zasady rozpatrywania skarg i wniosków w szkole oraz rozwiązywania konfliktów.
a) konflikty między uczniami w klasie a uczniami różnych klas, rozwiązywane są w pierwszej kolejności przez wychowawcę klasy z udziałem zainteresowanych, następnie samorządu klasowego, rodziców tych uczniów(jeśli jest taka potrzeba),
b) konflikty między uczniami a nauczycielami, lub pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są w pierwszej kolejności przez wychowawcę klasy z udziałem samorządu klasowego; następnie rodziców zainteresowanych uczniów
c) w przypadku nie załatwienia sporu w sposób określony w pkt 1, 2 decyzję w przedmiotowych sprawach podejmuje dyrektor szkoły,
d) konflikty między nauczycielem a rodzicem rozwiązywane są w pierwszej kolejności prze dyrektora szkoły z udziałem wychowawcy klasy; następnie ( w razie potrzeby) z udziałem przedstawiciela rady rodziców, rady pedagogicznej,
e) konflikt między nauczycielem a nauczycielem, nauczycielem a pracownikiem niepedagogicznym rozwiązywane są przez dyrektora szkoły z udziałem przedstawiciela rady pedagogicznej,
f) konflikty między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są przez dyrektora szkoły,
g) w przypadku konfliktu między dyrektorem szkoły a nauczycielem, pracownikiem niepedagogicznym , radę pedagogiczną; organem rozstrzygającym jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
h) dyrektor szkoły może powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzi po dwóch przedstawicieli stron będących w konflikcie
– członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji
i protokolanta.
– z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół.
i) w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska podczas trzech kolejnych posiedzeń, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
j) w przypadku gdy strony nie zgadzają się z wynikiem postępowania rozstrzygającego mają prawo odwołać się, w zależności od rodzaju sprawy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka lub właściwego sądu,
k) skargi dotyczące organów szkoły rozstrzygane są na terenie szkoły.
l) wszyscy członkowie społeczne szkolnej mogą składać do Dyrektora Szkoły skargi i wnioski w formie ustnej i pisemnej.
– w razie zgłoszenia skargi ustnej dyrektor sporządza notatkę, którą
podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.
– w notatce zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię i nazwisko
zgłaszającego oraz zwięzły opis treści umowy.
m) dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni informuje skarżącego o sprawie rozpatrzenia wniosku lub skargi
– zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis dyrektora. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne

Rozdział XVI. Postanowienia końcowe

§ 60

1. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w następujący sposób:
a) projekty zmian w Statucie opracowuje komisja składająca się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej
b) zmiany w Statucie wprowadza się w formie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.

§ 61
1. Dyrektor Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem i wprowadzonymi zmianami wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

§ 62

1. Niniejszy Statut został uchwalony w wersji ujednoliconej uwzględniającej zmiany zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 7 października 2015 roku.

Załączniki do Statutu:
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
2. Regulamin Rady Pedagogicznej
3. Regulamin Rady Rodziców
4. Procedura skreślenia ucznia z listy Gimnazjum
5. Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie
6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
7. Regulamin udostępniania i wypożyczania podręczników uczniom z
biblioteki Gimnazjum w Miedznie
8. Regulamin organizowania wycieczek