Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie

Spis treści:
I. Informacje ogólne
II. Ocenianie uczniów
III. Postanowienia końcowe

Rozdział I: Informacje ogólne

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 roku, Poz. 843)

§1

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
3) Projekt edukacyjny
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Gimnazjum.
5. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad określonych w Statucie Gimnazjum. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
2) promocję do klasy programowo wyższej

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
2) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć
3) wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
5) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju
6) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w ust. 79 i §3.
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
8) Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczycieli, nie jest karą ani nagrodą.
2. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z
uwzględnieniem aktów prawnych wyższej rangi.
3. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

§2

1. W ocenianiu obowiązują następujące zasady:
1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;
6) zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna okresowa lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Rozdział II – Ocenianie uczniów
§1
Ocenianie bieżące, klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do końca IX) informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; (ocenie podlegają odpowiedzi ustne, prace pisemne w tym prace klasowe, zadania domowe i różne formy aktywności)
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4) warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego
2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów ).
3. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy. Ustalona przez nauczyciela ocena zawiera uzasadnienie ustne, w którym określa się stopień spełnienia wymagań przez ucznia, a ponadto informację o tym, co zrobił dobrze wraz ze wskazówkami do dalszej pracy. Oceny klasyfikacyjne niedostateczne muszą być uzasadnione w formie pisemnej. Ocena opisowa dotyczy uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
5. Ocenianie ucznia jest systematyczne, ciągłe, z częstotliwością zależną od ilości godzin nauczania danego przedmiotu w klasie. Oceny z poszczególnych przedmiotów wpisują do dziennika nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne; uzupełnienie wpisów odbywa się, co najmniej l raz w miesiącu.
6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzane, co najwyżej 3 prace klasowe. Każda praca klasowa musi być poprzedzona przygotowaniem do niej. Musi być zapowiedziana, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Obowiązuje dwutygodniowy, w języku polskim trzytygodniowy, termin sprawdzania prac. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą to powinien to uczynić w terminie 2 tygodni od chwili powrotu do szkoły. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna.
7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi na bieżąco w szkole oraz jego rodzicom ( prawnym opiekunom ) do końca danego roku szkolnego podczas:
1) wywiadówek
2) na bieżąco po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem
3) dni otwartych – ostatnia środa każdego miesiąca
8. Prace pisemne ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
9. Klasyfikacja odbywa się w dwóch semestrach – semestr pierwszy: wrzesień – styczeń i semestr drugi: luty – czerwiec.
10. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
11. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec pierwszego semestru, a roczne na koniec drugiego semestru.
12. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
13. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej (oraz niepublicznej)oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
14. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (w tym niepublicznej), dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w pkt. 3 w stosunku do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 14, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazującej, jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
18. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach przez okres wskazany w tej opinii. . Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródroczne, rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń nie podlega klasyfikacji; w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniona”, „zwolniony”.
19. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. Uczeń nie jest klasyfikowany, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniona”, „zwolniony”.
20. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Jest oceną opisową.
21. Miesiąc przed terminem ostatecznego wystawienia ocen śród- i końcoworocznych nauczyciel przedmiotu ma obowiązek poinformować ucznia o proponowanej mu ocenie
niedostatecznej. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować rodziców (prawnych
opiekunów) o proponowanych ocenach niedostatecznych pismem przesyłanym przez
ucznia. Uczeń potwierdza podpisem otrzymanie pisma. Zwrot pisma powinien nastąpić w
terminie 3 dni od daty otrzymania go przez ucznia. W przypadku braku zwrotki wysyłamy
list polecony. List polecony z pokwitowaniem odbioru (zwrotka). Pismo od wychowawcy
powinno być podpisane przez rodzica i zwrócone wychowawcy (jest ono traktowane jako
dokument). Pismo od rodziców (prawych opiekunów) jest przesłane przez ucznia. Sprawa
niedostarczenia pisma przez ucznia lub sfałszowanie podpisu rodzica (opiekuna)
rozwiązują sami rodzice (opiekunowie) bez udziału szkoły. Szkoła nie bierze
odpowiedzialności za ewentualne niedostarczenie informacji lub sfałszowanie podpisu.
22. Dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów wystawiają uczniom oceny proponowane z danego przedmiotu a wychowawcy oceny proponowane z zachowania i informują uczniów o ocenach ustnie.
23. Oceny z poszczególnych przedmiotów powinny być wystawione na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o wystawionej ocenie. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować rodziców (prawych opiekunów) o ocenach klasyfikacyjnych za pokwitowaniem. Informacje należy przekazać przez ucznia w dniu wystawienia oceny.
24. Śródroczne, semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
25. Śródroczne i roczne oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej i ukończenia szkoły.
26. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć
27. .Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyżej, szkoła w miarę możliwości stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków.
28. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z danego przedmiotu na I semestr musi materiał z tego zakresu zaliczyć do 1 kwietnia danego roku szkolnego. Jest to warunek konieczny do uzyskania oceny pozytywnej na koniec roku szkolnego. Uczeń może zwrócić się o pomoc w nadrobieniu braków do nauczyciela.
Nauczyciel konstruuje zestaw pytań dla ucznia z poziomu podstawowego. Uczeń może 3 – krotnie podejść do zaliczenia danego przedmiotu.
Uczeń uzyskuje zaliczenie, jeśli zdobędzie co najmniej 75% przewidzianej liczby punktów.

28a.W przypadku zdarzeń losowych Rada Pedagogiczna może przedłużyć termin zaliczenia I
semestru dla danego ucznia ”.

Egzamin klasyfikacyjny

29. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
30. Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
31. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Uczniowi realizującemu obowiązek poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania.

32. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ).
33. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
34. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
35. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
36. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek poza szkołą przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący.
2) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony egzamin.

37. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, których był przeprowadzony egzamin
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej
3( termin egzaminu klasyfikacyjnego
4) imię i nazwisko ucznia
3) zadania egzaminacyjne
4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną

38.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół dołącza się do arkusza ocen. Ocenę wpisuje się odpowiedniej rubryce w arkuszu ocen.
39. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
40. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
41. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 40.
42. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
43. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 42.
44. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
45. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3) Sprawdzian, o który mowa w ust.1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
46. . W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
h) przedstawiciel rady rodziców.
47. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 46 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
48. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 57 i 58.
49. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego.
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
b) termin posiedzenia komisji
b) imię i nazwisko ucznia,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
50. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 43 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
51. Przepisy ust. 44-50 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Promocja uczniów

52. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 54
53.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
54. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
55. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
56. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 52, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 57.
Egzamin poprawkowy
57. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej ( semestralnej ) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
58.Uczeń ma prawo do składania egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia, rodzica (opiekuna) zgłoszoną do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym zatwierdzenia wystawionych ocen przez radę pedagogiczną..
59. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.

60. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.

1) . Uczeń zdaje egzamin poprawkowy z danego przedmiotu, jeśli uzyska
co najmniej 75% przewidzianej liczby punktów z części pisemnej i
75% z części ustnej egzaminu.

61. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.

62 .Egzamin, poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład, której wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

63. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 56 pkt b. może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego ten sam przedmiot. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu poprawkowego podwyższyć stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela, w przypadku wyniku negatywnego może ocenę obniżyć. Ocena z egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

64. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu poprawkowego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

65. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

66. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 67.

67. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowanego w klasie programowo wyższej.
68. Uczeń kończy gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem ust. 55, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 70;
2) w przypadku gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu, o którym mowa w ust., z zastrzeżeniem ust. 72, 73 i 74.
69. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 68, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
70. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Egzamin gimnazjalny

70. Egzamin w klasie III jest powszechny i obowiązkowy, obejmujący:

1) W części pierwszej – humanistycznej, wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Egzamin trwa 150 minut.
2) W części drugiej – matematyczno – przyrodniczej, wiadomości i umiejętności z matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii. Egzamin trwa 150 minut.
3) W części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

4) Dla uczniów posiadających orzeczenia czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 50% – każda część egzaminu
– Ustalenie w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwanych dalej „ egzaminem gimnazjalnym ”.

5) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka nowożytnego, którego uczy się w szkole jako obowiązkowego.

6) W przypadku, gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice ( prawni opiekunowie ) składają dyrektorowi szkoły pisemna deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

7) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym i trwają po 60 minut.

8) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego są zobowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym.

9) uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym. Mogą przystąpić do tej części na pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ).

10) Deklarację, o której mowa w ustępie 2), składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. W deklaracji podaję się również informację o zamiarze przystapienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

11) W poszczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części
tego egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji
okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić
ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa
wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo
słuchaczem.
12) Centralna Komisja Egzaminacyjna, przed egzaminem opracowuje i publikuje informator zawierający opis kryteriów i wymagań oraz oceniania i form przeprowadzania egzaminu.
13) Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją okręgową”, nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
14) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
1) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2) Opinia, o której mowa w ust. 14, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym że: w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – nie wcześniej niż w II etapie edukacyjnym..
71. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
72. Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
73. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 75. Zwolnienie a danej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
74. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

75. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

76. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

77. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 75 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

78. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 77, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

79. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w następującej skali , z następującymi skrótami literowymi:
1) stopień celujący – 6 – cel.
2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb.
3) stopień dobry – 4 – db.
4) stopień dostateczny – 3 – dst.
5) stopień dopuszczający – 2 – dp.
6) stopień niedostateczny-1-ndst.
80. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ w ocenianiu bieżącym.
81 .Oceny bieżące, śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
82. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.
83. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 2
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki kształcenia.
2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w orzeczeniu//pinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
3. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni w klasyfikacji śródrocznej i rocznej:
1) 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści objęte programem nauczania danej klasy stanowiące efekt samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, rozwiązuje trudne zadania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, zajmuje czołowe miejsca w olimpiadach, konkursach i zawodach przynajmniej na szczeblu powiatu lub rejonu,
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania , potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów,
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej ( z uwzględnieniem rozszerzeń programowych.),
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawowe, najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, najbardziej przystępne, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach, bezpośrednio użyteczne, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

4. W przypadku osób z różnymi dysfunkcjami PSO uwzględnia możliwość odstępstwa od ustalonych wytycznych zarówno, co do formy prezentacji wyuczonych treści, jak również czasu ich eksponowania. Jednakże należy pamiętać o tym, że takie odstępstwo nie zwalnia od obowiązku opanowania przeuczenia treści podstawowych, a więc minimalnych, określonych w planach wynikowych dla poszczególnych klas.

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji wzrokowej należy zwracać uwagę na :

– trudności z pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych
– kłopoty z zapisaniem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej
– wolne tempo czytania oraz problem ze zrozumieniem czytanych treści
– niechęć do czytania tekstów
– mylenie liter podobnych
– opuszczanie znaków interpunkcyjnych
– słaba pamięć wzrokową
– liczne błędy ortograficzne

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji słuchowej należy zwracać uwagę na :

– trudności w uczeniu się pamięciowym : wiersze, ciągi słowne
– trudności z odróżnianiem podobnych słów
– nieprawidłową wymowę
– trudności z przyswajaniem materiału gramatycznego

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami orientacji przestrzennej należy zwracać uwagę na :

– niewłaściwe określanie położenia przedmiotów
– problemy z wykonywaniem tabel
– mylenie kierunku zapisu
– przestawianie liter
– przeskakiwanie kierunków
– trudności ze zrozumieniem treści dotyczących stosunków
przestrzenno – czasowych

W przypadku oceniania ucznia z zaburzeniami lateralizacji i rozwoju słuchowego uwagę należy zwracać na :

– trudne do odczytania ręczne pismo
– wolne tempo czytania
– niestaranne zeszyty

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się dysleksją rozwojową należy zwracać uwagę na :

– trudności z czytaniem tekstów i związanych z tym poleceniami
– trudności w pisaniu, dysgrafia

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się ADHD należy zwracać uwagę na :

– odpowiednie warunki koncentracji ucznia : stwarzać należy sprzyjający klimat egzekwowania treści edukacyjnych

5 . Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
1) niedostateczny 0 – 30 %
2) dopuszczający 31 – 50 %
3) dostateczny 51 – 75 %
4) dobry 76 – 90%
5) bardzo dobry 91 – 99%
6) celujący 100%

§ 3

1. Szczegółowe zasady oceniania zachowania ucznia zawarte są w Regulaminie Ustalania
Oceny zachowania Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie, który stanowi Załącznik
do WZO.

Rozdział III: Postanowienia końcowe

§ 1

Ewaluacja Szkolnych Zasad Oceniania

1. Aby doskonalić zasady oceniania należy opracować system ewaluacji (sprawdzanie i
ocenianie):
1) przez uczniów : ankieta, skrzynka pytań, dyskusje na godzinach wychowawczych,
zebrania samorządu uczniowskiego.
2) przez nauczycieli: debata.
3) przez rodziców – ankieta, rozmowa z wychowawcą
2. Zasady oceniania sprawdzamy podczas ewaluacji wewnętrznej lub w miarę potrzeb.
3. Dokonujemy analizy wyników ewaluacji i wyciągamy wnioski, które będą pomocne przy
dalszych pracach nad WZO.
4. Ewaluacji i monitoringu WZO dokonuje zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej lub
dyrektor.
5. Wskazany jest również raport trzyletni, na koniec cyklu, opisujący efektywność systemu w
stosunku do danej grupy, która przeszła cały cykl kształcenia i zakończyła go egzaminem.
6.Uaktualnienia WZO dokonuje się w formie aneksów zatwierdzanych przez Radę
Pedagogiczną Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie – z aneksu wciągamy
uaktualnienia do WZO podczas tworzenia tekstu ujednoliconego i dopisujemy datę
aktualizacji.